AmaderShomoy.com

cuqvR k UvKv QuyBQuyB

ivwk` wiqvR: evRvi cuqvRi `vg evM Avbv hvQ bv| jvwdq jvwdq DVQ cuqvRi `vg| GK mvn cuqvRi `vg KwRZ 10 _K 15 UvKv eoQ| cuqvRi `vg iKW g~j VKQ| cwZKwR wew nQ 85 _K 95 UvKvq| 

MZ eQi GB gmyg mevP 35 _K 40 UvKv KwR cuqvRi `vg wQj|...

Roots

Roxypaint
AmaderShomoy.comBest website Packages
cevmi Lei
weivax `jxq bx Lvj`v wRqvi ZˡveavqK miKvi eevi AhwK `vwei KviYB `k msNvZi mw nQ - Z_gx nvmvbyj nK Bbyi G ee wK mg_b Kib ?
 nuv
 bv
 g e bB
Previous Result
Avgv`i AviI cKvkbv
mekl AviI Lei

Kviv evevi PvKi bq miKvwi KgPvixiv


Gg G Avnv` kvnxb : miKvwi KgPvix`i mK AvIqvgx jxMi cwmwWqvg m`m gvnv` bvwmgi eei KVvi mgvjvPbv Ki weK aviv evsjv`ki ...

Lvj`v wRqv hkvi hvQb kwbevi


hkvi cwZwbwa: weivax`jxq bx I weGbwc Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqv kwbevi hkvi AvmQb| hkvi mvwKU nvDR ivZhvcb kl iveevi ...

cavbgxK mseabvq eq KvwU UvKviI ewk


G K AvRv` : KvwU UvKviI ewk eq mseabv `qv nQ wbD BqK mdiiZ cavbgx kL nvwmbvK| wekvj g Zwii KvR kl| mB m ...
wfb Lei
webv`bi Lei
Ljvi Lei

A bq wkvq eq evovb


RvwZmsN wekbZv`i kL nvwmbv
bRg~j nK miKvi : wekbZv`i Dχk cavbgx kL nvwmbv ejQb, wewjqb wewjqb Wjvi A LiP bv Ki wkvq eq evovb| Avi A-A Ljv bq, Gevi Avmyb Avgiv wkvi Ici Rvi `B| gvbmZ wkv wbwZ Kwi|
MZKvj RvwZmsN m`i`߇i BKvmK P^vi GB BfU wekbZv`i AskMnY wQj AZ cvYe I iZen|
wekbZviv eyaevi wkvi Rb mgeZ nqQb| wkvi

gx feB ejQb K_vwU

dviK Avjg : evsjv`k RvZxq moK cwienb dWvikbi mfvcwZ ...

moK `yNUbvq 302 avivq gvgjv bv Kivi wmv nqwb : Kv`i

Avwbmyi ingvb Zcb : cwienb bZv`i m AvjvPbvq Ggb Kvbv wmv nqwb h, moK `yNUbv nj 302 avivq nZv ...

`i-KlvKwli fwgKv kvRvnvb Lvb Kb : Bwjqvm Kvb

wigb gvndzR : bcwienbgx kvRvnvb Lvb KvbI m`vqK ...

wbD BqK kwcsq eZ cavbgxi mdimxiv

W wicvU : wbDBqKi AvKvk kl mޤ^ii SKSK iv`| ...

cavbgxK wegvbe`i mseabv `e Av.jxM

Gg G Avnv` kvnxb : RvwZmsN mvD_ mvD_ cyivi cvIqvq cavbgx ...

Uvbv niZvji Avfvm

G K AvRv` : AvMvgx 27 Avei _K 31 Avei chZ Uvbv ...

C`i ci KVvi Av`vjbi gwKcvkvK kwgK`i

RvKvwiqv Payix ( Ux): Ux wk‡ji cyiv GjvKvq evcK ...

cvKv `vjvb DVQ ikgvi evwoZ

mvfvi ivbv cvRvi asmZci wbP _K AjwKKfve iv ...

25 Avei ch wK Avi KvbI bvUK ne bv ?

Avngv` hvqbywb mvbx :
e Svgjv Ki w`qQ GB msweavb| gvb 25 ZvwiLi WW jvBb| gb nQ bv 25 Aveii ...

kL gywRe fyj Ki 30 jvL ejwQjb: W. Rvdijvn

wbR^ cwZe`K: gywhy wbnZ nIqv gvbyli msLv 3 jvL ...

wewUk wekvm

ivwk` wiqvR: mvmx nvgjvi KviY weUbi GK PZz_vsk ......

iqj ej UvBMvi wbw nIqvi SyuwK!

Gg G Avnv` kvnxb : evsjv`k I fviZ h_fve evMinvUi ...

wewP wKQy ewZgagx wfb ^v`i Lei

mq` kvn mwjg Avng` :
wiWvm WvBRi IqvjU wiUvb ...

ivgcvj wbq AccPvi : cmbvU

wekl cwZwbwa : ivgcvj KqjvwfwK we`yr cK wbq GKwU ...

jsgvP wbq msNl hkvii c_

iwdK Avng` : jsgvP Avmv Qv BDwbqbi bZvKgx`i Ici ...

Av.jxM 20 kZvsk fvUI cve bv : Gikv`

Gg G Avnv` kvnxb : gnvRvUi cavb kwiK I RvZxq cvwUi ...

Xvwei nj _K wkwei m`n 10 Qv·K ei Ki w`j QvjxM

wbR^ cwZe`K : dmeyK Bmjvgx vUvm kqvi Kivq XvKv ...

gZ fe Wvweb dj w`qwQj Av`ywiK

wbhvZbKvwi MnKΩx b`x Mvi
BmgvCj mvBb Bgy ...

hkvi Av.jxM bZv Pqvigvb wRjy Lyb

hkvi cwZwbwa: hkvi Rjv QvjxMi mveK mfvcwZ I PMvQvi ...

ivgcvj Aviv GKwU we`yr K`!

ivwk` wiqvR: ivgcvj GKwU bq GKvwaK Kqjv wfwK Zvc we`yr ...

weGbwci AbKB miKvii m : Mqki

W wicvU : weGbwci kxl bZv`i AbKB miKvii m ...

ndvRZi Mnweev` Zy, Kv`j ZYg~j

W wicvU t bZZi Uvbvcob, AvwacZ wevi, cviwiK ...

jۇb ZviK-gvwKb `~Zvevm KgKZv eVK, KZnj

W wicvU : evsjv`ki ivRbwZK msKU wbq weGbwci wmwbqi ...

5g w`bI kwgK wevf _vgwb

moK Aeiva msNl Unj wewRwe ive
A_bxwZ W ......

bvwmg AvIqvgx jxMi gyLvk Lyj w`qQb : dLij

Avwgbyj nK fBqv : miKvwi KgPvix`i gwK w`q AvIqvgx jxMi cwmwWqvg m`m gv. bvwmg AvIqvgx jxMi gyLvk ...

KvbI `jKB `ki gvwjKvbv wjL `Iqv nqwb : W. Kvgvj

W wicvU : `ki msweavb KvbI `jKB `ki gvwjKvbv ...

hyivi Avkvmi ciI wRGmwc cybivi mskq

* MvgU LvZ AwwZkxjZv
* cuqvR wbq e gYvjq
Kvjvg AvRv` : ivwbZ cv AMvwaKvig~jK ...

C` mvgb iL mwq AvbcvwU wQbZvBKvix ckv`vi Puv`vevR

BmgvCj mvBb Bgy : C`i GLbv `ymvni ewk evwK| Ze ......

we`wk`i gyiweqvbvi myhvM bB : myiwZ

wbR^ cwZe`K : AvIqvgx jxMi Dc`v cwil`i m`m I `iwenxb ...

Lvj`vi KviYB msNvZ I mvmx KgKv : Bby

Avwbmyi ingvb Zcb : weivax `ji bZv eMg Lvj`v wRqvi mgvjvPbv Ki Bby ejb, wZwb wbevwPZ miKvii MVb ...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>