AmaderShomoy.comhome


KvbvWvq wePvii gyLvgywL nQbbv Aveyj nvmvb !


Avbvg, kvgm& I Zwn` t ej AvjvwPZ cvmZy  cKi  `ybxwZi loh RwoZ _vKvi `vq evsjv`ki mveK ciiv cwZgx Aveyj nvmvb Pa~ixi wei KvbvWvi cywjk iqvj gvDUW cywjk (AviwmGgwc)  AwfhvM AvbjI Zuvi Av`vjZ wePvii gyLvgywL nIqvi mvebv  Kg| GLb ch Zuvi wei Kvbv MdZvwi civqvbv  Rvwi Kiwb| GgbB msev` cwiekb KiQ KvbvWvwfwK GKvU AbjvBb mvvwnK cwKv | AbjvBb cwKvwUi mv_ K_v AviwmGgwci gyLcv jywm kvwi ejQb,Aveyj nvmvb Payixi wei Kvbv aibi MdZvwi civqvbv Rvwi Kiv nqwb|

cvewjK cwmwKDkb mvwfm Ae KvbvWv (wcwcGmwm) Gi GKwU `vwqZkxj m~i eivZ w`q msev`wUZ ejv nq, Kvbv ewi AbycwZZ mvavibfve KvbvWvi Av`vjZ Kvbv wePvi nq bv| IB m~ Rvbvq, evsjv`ki cfvekvjx jwe Aveyj nvmvb Payix KvbvWvq bB,dj GB gyZ ZvK Av`vjZ wePvii gyLvgywL KiviI myhvM bB|

DjL,AviwmGgwci Z`Kvix `j cvmZy cK `ybxwZi lohi Z` KiZ wMq Aveyj nvmvb Payixi mZv cvq| KvbvWvi AbZg enZ wbgvb cևKkj cwZvb GmGbwm jvfvwjbi mveK fvBm Pqvigvb Kwfb Iqvjm Gi mv_ Aveyj nvmvb Payix Ges RyjwdKvi Avjx f~Bqv bvg evsjv`wk eskv~Z GKRb eemvqxi weiI AwfhvM Avb| wK MZ 19mޤ^i AUvwiI mycwiwiqi KvU Ae Rvwmi Av`vjZ wePvivaxb GmGbwm jvfvwjbi mveK `yB KgKZv gvnv` BmgvBj I igk kvni wei Pjgvb gvgjvq Kwfb IqvjmK Avmvgx Kivi K_v Rvbvbv nq| wK cwmwKDkb Aveyj nvmvb Payixi evcvi Kvbv Ave`b Kiwb| wcwcGmwmi Aci GKwU m~ Rvbvq,Aveyj nvmb PayixK wePvii gyLvgywL KiZ nj ZvK Av`vjZ ^kixi nvwRi KiZ ne| mB `vwqZ AviwmGgwci|

G evcvi cvewjK cwmwKDkb mvwfm Ae KvbvWv (wcwcGmwm) Gi gyLcv Wb evqvb AUvqvq AbjvBbwUK Rvbvb,Aveyj nvmvb Payix Ges RyjwdKvi Avjx f~Bqv KvbvWvq bB| m KvibB Zv`i evcvi Av`vjZ Kvbv Ave`b Rvbvbv nqwb| wZwb ejb,mvavibfve Kvbv ewi AbycwZ Av`vjZ Kvbv wePvi KvbvWvq nq bv| cwmwKDkbI AbycwZ Kvbv ewK wbq Av`vjZ wePvii gyLvgywL Ki bv|

Aveyj nvmvb Payix I RyjwdKvi Avjx PayixK  KvbvWvi Av`vjZ nvwRi KiZ KvbvWv cywjk wK aibi c`c be- G evcvi AviwmGgwci gyLcv  jywm kvwi ejb, cvmZy `ybxwZ loh gvgjvi Z` GLbv AevnZ AvQ| dj G evcvi AviwmGgwc Kvbv ge Kiv _K weiZ _vKZ Pvq|  Aci GK cևki Reve wZwb Rvbvb,Aveyj nvmvb Payixi wei Kvbv aibi MdZvwi civqvbv Rvwi Kiv nqwb| bZzb`k |

vbxq mgq : 0114 Nv , 27 mޤ^i 2013

  
pag