AmaderShomoy.comhome


wbevPb Abyvb KZ KwVb KvR G aviYvB nqZv bB wbevPb Kwgkbi- Avkivd Kvqmvi (wfwWI)


kvgm& mq~R twbevPb KwgkbK cwicK KiZ miKvii iZB c`c bIqv DwPr wQj,Zv nqZv Zviv Pvbwb | eZgvb Kwgkb hKvb wmvZ bevi Rb ZvwKq _vKb miKvii w`K | Avi wewfb welq wbq Kwgkb h Vvv-Zvgvkv ev gkKiv KiQ ZvZ gb nq evsjv`k GKwU wbevPb Abyvb h KZ KwVb KvR m aviYvB nqZv Zv`i bB K_vjv ejwQjb wmwbqi mvsevw`K I Kjvg jLK Avkivd Kvqmvi  |

 

gvbeRwgb mv`K gwZDi ingvb Paywii Dcvcbvq Pvbj AvBZ AbywZ msev`c chvjvPbv Abyvb AvRKi msev`c AwZw_ nq GmwQjb Avkivd Kvqmvi | eZgvb cvcU wbevPb Abyvb wbq wbevPb Kwkkbi kzK MwZ Ges wav-؛ Ges Gi KviY wbq DcvcK  ZvK ck Kij Dchy gZe Kib Avkivd Kvqmvi  |

 

wZwb ejb, weGbwc Ges RvZxq cvwU eZgvb wbevPb Kwgkbi evcvi h Abvv vcb KiQ Kwgkb wbR`i kwnxb Ges weZwKZ Kivi gvag Zv AviI hwK Ki ZzjQ| 

ivgcvj we`yrK` vcb miKvi GKMuyqwgiI KVvi mgvjvPbv Kib Rbve Kvqmvi | 

vbxq mgq : 0116 Nv , 27 mޤ^i 2013 
pag