AmaderShomoy.comhome


cavbgx PvBj GK Nvq mgvavb


W wicvU t `yB RvUi ga _K GKwU cwZwbwa `j wbq wbevPbKvjxb KvwebU MVb Kiv hZ cvi| Avevi GB cwZwbwa`i cvkvcvwk AviI KqKRbK KvwebU Afy Kiv hZ cvi| AwbevwPZiv mykxj mgvRi cwZwbwaI nZ cvib| wbevPbKvjxb miKvicavb wbq hnZy Avmj mgmv myZivs GB miKvii cavb mykxj mgvR _KB wbevPb Kiv DwPZ ej gb Kwi| ejwQjb mywcgKvUi R AvBbRxex evwivi iwdK-Dj-nK| mgmvgwqK cm wbq mwZ gyLvgywL nb mvvwnK-Gi| mvvrKviwU Avgv`imgq WUKgi cvVK`i Rb Zzj aiv njv -

 

mvvwnK : Avmb wbevPbK K` Ki Rbgb DM-DrKv gB evoQ| Avcwb AbK AvM _KB msjvci Avn&evb Rvwbq AvmQb| wbevPb wbq GLb Avcbvi fvebv Kx?

evwivi iwdK-Dj-nK : Avwg AbK AvM _KB msjvc, mgSvZvi K_v ej AvmwQ| GKRb y` gvbyl wnme `ki ^v_, RbMYi ^v_ GB Avn&evb Rvwbq AvmwQ| Kej Avwg bB, ivi AbKB Ggb c֯ve Ki AvmQ| Avgj bqv nqwb| Ze wbevPb Zv KiZB ne| GLb ^vfvweK mgqmxgvi ga nvK Avi A^vfvweK mgqmxgvi ga _KB nvK, wbevPb bv w`q Kvbv Dcvq _vKe bv|

GB miKvii gqv` kl nIqvi 90 w`b AvM wbevPb w`j mUv ne ^vfvweK mgqmxgv| Avi gqv` kl nIqvi cieZx 90 w`bi ga wbevPb w`j mUv ne A^vfvweK mgqmxgv|  GLbI mgq AvQ| mgSvZv ne ejB Avgvi wekvm|

mvvwnK : RvwZmsNmn we`wkivI msjvc, mgSvZvi Rb Pvc w`Q| GB PvcK Kxfve `LQb?

iwdK-Dj-nK : RvwZmsN ev evBii Kvbv kw GLb h fvlvq K_v ejQ Zv AekB Avgv`i Rb jvi welq| KviY wbR`i mgmv wbRiv mgvavb KiZ cvivUvB nQ mvbi| G iKg mU wbimb Abi Ici wbfi Kiv ev `vi nIqv RvwZ wnme Kvbv mvbi welq bq| GLb RvwZmsN ev BDivcxq BDwbqb h c֯ve ivLQ m c֯ve AbK AvMB Avgiv iLwQ| Avgv`i c֯ve iZ `qv nqwb| RvwZmsNi c֯ve nqZ iZ cve| Ze Abiv Kx ejj mUv eo K_v bq, wbR`i mgmv wbRiv Kxfve mgvavb Kiv hvq mUv Dcjw KiZ cvivUvB nQ eo K_v|

mvvwnK : wbevPbKvjxb miKvi eev wbq g~j mgmv| GwU Avcwb Kxfve Dcjw KiQb?

iwdK-Dj-nK : `yB RvUi wbevwPZ`i ga _K 5 Rb Ki GKwU cwZwbwa `j wbq wbevPbKvjxb miKvi MVb Kiv hZ cvi| mLvb W. BDb~mi gZv ewK IB miKvii cavb Kiv hZ cvi| weZK Govbvi Rb W. BDb~mK Kvbv msm`xq wbevPbx GjvKv _K wbevwPZ Ki Avbv hZ cvi| GwU nQ Qvo `qvi ck| `k wbq, `ki gvbyli ^v_ wbq AvwiKZv _vKjB Kej mgvavb wgje| ew ev `ji Pq `kK eo Ki `LZ bv cvij mU evieviB `LZ cve|

mvvwnK : wK mB Qvo Kx cZvkv KiZ cvwi?

iwdK-Dj-nK : weivax`jxq bx eMg Lvj`v wRqv Zv AbKUvB AvMi Aevb _K mi Gm K_v ejQb| wZwb GLb Avi mivmwi ZˡveavqK miKvii K_v ejQb bv| wZwb wb`jxq miKvi eevi `vwe Rvwbq AvmQb| mwZ iscyi, ivRkvnxi Rbmfvq Ggb fvlvZB K_v ejQb wZwb| wb`jxq miKvi eevi Rb AvgivI `vwe Ki AvmwQ| wK cavbgx kL nvwmbvK Avgiv GLbI big myi K_v ejZ `LwQ bv|

mvvwnK : Zvnj mgvavb me Kxfve? 

iwdK-Dj-nK : G `k meB me| h `k eeyK nZv Kiv nqQ, mB `k Ame ej wKQy bB| Avgiv Kx KLbI fvewQjvg h eeyK Gfve nZv Kiv ne| Zvi nZvi ciI Zv wbevPb nZ `LwQ| myZivs wbevPb wbq h Nvi AKvi `Lv w`qQ Zv KU hve ejB Avgvi wekvm| cavbgx PvBj GK Nvq mgvavb w`Z cvib|

mvvwnK : Kxmi wfwˇZ Avcbvi GB Avkvev` e Kiv| 

iwdK-Dj-nK : Avwg Avkvev`x gvbyl| mB RvqMv _KB AvjvPbv Kwi|  Avkvi ga _KB mgSvZvi Rb, msjvci Rb Abyiva Rvwbq AvmwQ| wK hLb AvgvK wbq msm` AvjvPbv Kiv njv ZLb _KB K_v ejv _K mi GmwQ| welqwU Avgvi KvQ fvjv jvMwb| GiciI gb Kwi, mgmvi mgvavb ne| 40 eQi ci Kv`i gvjvi wePvi nQ| Kv`i gvjv Kx KLbI Ggb aviYv iLwQjb h Zvi wePvi ne| meZ wKQy bv wKQy nQ|

mvvwnK : wK mvaviY gvbyl Zv Avk nZ cviQ bv| kv Zv evoQB?

iwdK-Dj-nK : wbevPb nZB ne| hfveB nvK wbevPb nZB ne| fvU wbq Rbgb kv _vKvUvI ^vfvweK| Ze gvbyl GLb ek mPZb| mnRB fvU Pywi ne Zv gb Kivi Kvbv KviY bB| wgwWqv kwkvjx f~wgKv ivLZ cviQ| wgwWqvi KviYB nqZ mevB mZK nIqvi myhvM cvQ|

mvvwnK : miKvi ejQ, msweavb _K GK PyjI boe bv| weivax `j wb`jxq miKvi Qvov wbevPb hve bv| Avcwb Kx gb Kib h eZgvb msweavb _KB mgvavb me?

iwdK-Dj-nK : Avwg AvMB ejwQ, `yB RvUi ga _K GKwU cwZwbwa `j wbq wbevPbKvjxb KvwebU MVb Kiv hZ cvi| Avevi GB cwZwbwa`i cvkvcvwk AviI KqK RbK miKvi Afy Kiv hZ cvi| Zviv AwbevwPZiv mykxj mgvRi cwZwbwaI nZ cvib| wbevPbKvjxb miKvicavb wbq hnZy Avmj mgmv myZivs GB miKvii cavb mykxj mgvR _KB wbevPb Kiv DwPZ ej Avwg gb Kwi|

mvvwnK : Avcbvi GB dgyjv msweavbmZ wKbv? 

iwdK-Dj-nK : KvwebU Zv `k kZvsk m`m AwbevwPZ`i ga _K cwZwbwaZ KiZ cvi| GB miKvii gwmfvqI Zv AwbevwPZ m`m iqQ| aib, 15 m`mwewk wbevPbKvjxb miKvi MVb Kiv njv| Gi ga 3 Rb AwbevwPZ m`m nZB cvi| UKbvvU (AwbevwPZ) m`m`i ga _KB miKvicavb Kiv hZ cvi| evcviUv GgbI nZ cvi h, whwb miKvicavb neb wZwb nqZ MvRxcyii Kvbv Avmb _K wbevwPZ nq Avmjb| GwU Zv msweavbmZB eU|

mvvwnK : msweavbmZ njI evemZ wK-bv? Ab Kvbv `k Ggb cwZ AvQ wK-bv?

iwdK-Dj-nK : GLb h cwiwwZ weivR KiQ GwU wK evemZ? GB cwiwwZ Zv KviI Kvg bq| Ab `ki m ay GKwU welq Zyjbv Kieb Kb? Ab welqI iZ `b| mLvbKvi MYZ, `ji ga Revew`wnZv Kgb Avi Avgv`i GLvb Kgb Zv iZ `eb bv| Avcbvi GLvb KvbwU ^vfvweKfve Pj Zv ejyb?

mvvwnK : ivRbxwZi GB A^vfvweK cwiwwZi Rb Kvb welqwUK iZ `eb?

iwdK-Dj-nK : GLvb `ji Ea _K KD K_v ejZ cvib bv| AvIqvgx jxM kL nvwmbvi Pq KD fvjv wmv wbZ cvi Zv bZvKgxiv wekvm KiZ cvi bv| GKBfve weGbwcZ Lvj`v wRqvB memev| Zvi gZi evBi hvIqvi KviI mva bB| GKB ew `jxq cavb Ges miKvicavb nIqvi KviY wZwb gnvkwi AwaKvix nb| G KviY wZwb hgb KviI mgvjvPbv mn KiZ cvib bv Zgwb `ji ga _K KD Zvi mgvjvPbv KiZI mvnm cvq bv| g~j mgmv GLvbB|

mvvwnK : Gi mgvavb Kv_vq?

iwdK-Dj-nK : AvBb Kiv `iKvi GKB ew `yevii ewk cavbgx nZ cvieb bv| ivcwZi ejvq Zv Ggb AvBb iqQ| cavbgxi ejvq Kij mgmv Kv_vq? Avevi whwb `jxqcavb neb wZwb KvbvfveB miKvicavb nZ cvib bv Ggb AvBbI GLb mgqi `vwe| GB `ywU AvBb KiZ cvij gZvi fvimvg GgwbZB Pj Avme| GZ Ki cavbgx njI wZwb AZ `ji KvQ Revew`wn KiZ cvieb| `ywU eo `j GKB ew evievi cavb Ges miKvicavb nIqvi KviYB gvbyl AwZfw KiZ eva nb|

mvvwnK : wbevPbKvjxb miKvi eev wbq Avi Kvbv weKi K_v fvev hvq wKbv?

iwdK-Dj-nK : Avwg GKRb AvBbRxex| AvBb ev msweavbi ga _KB AvgvK K_v ejZ ne| Avwg h dgyjvi K_v ejjvg, GwU KiZ cvij msweavbmZ ne ejB Avwg gb Kwi| GB gyn~Z AviI weKi K_v ej mgmv Kej RwUj Kiv ne| Kx `iKvi? AvjvPbv Ki W. gynv` BDb~m ev XvKv wekwe`vjqi DcvPvhi gZv ew`i wb`jxq miKvii cavb Ki GKwU myy wbevPb KiZ cvijB iv| GLb weK LyuRZ wMq hw` RvnvxbMi wekwe`vjqi DcvPvhK iZ `qv nq Zvnj Zv mgmv AviI evoe| hw`I Xvwe DcvPvh Ges Rvwe DcvPvh `yRbB miKvi`jxq mg_K| wK Rvwe DcvPvh GKeviB cKvk GKRb `jKvbv jvK| hyvcivai wePvii ivqi mgq ZvK KvU Gm em _vKZ `wL| G KviYB weK Dcvq LyuRZ LyuRZ cvwb Avi Nvjv Kivi `iKvi bB|

mvvwnK : Avcbvi cZvwkZ mgq hw` wbevPb AbywZ bv nq?

iwdK-Dj-nK : mgqgZv wbevPb KiZ bv cvij cwiwwZ Kx ne Zv evLv Kivi cևqvRb AvQ ej gb Kwi bv| mevB Rvb, Kx nZ cvi| Avgiv Zv AZxZ Ggb mU `LwQ| hw` mwVK mgq, mwVK Dcvq wbevPb AbywZ bv nq Zvnj cwiwwZ emvgvj nq coe|

mvvwnK : wbevPb Kwgkbi gZv wbqI AbK ck ZyjQb| Avcwb Kx ejeb?

iwdK-Dj-nK : wbevPb Kwgkbi Ici Avv _vKj Zv ivRbwZK `jjvi ga Ggb Uvbvcob mw nZv bv| wgwWqvKgx`i mvgb GK Kwgkbvi Pqvi _K IV `uvwoq ejQ h Zv`i Kvgi kw AvQ| Gjv nQ Qjgvbywl K_v| gvbyl wK Gme AvPiY fimv cZ cvi?

mvvwnK : wbevPb Kwgkbi gZvqb Avcbvi civgk Kx?

iwdK-Dj-nK : Kej wbevPb cwZ wbq K_v ejjB mgvavb wgje bv| mvweK welq wbq AvjvPbv KiZ ne| wbevPb Kwgkb cybMVb KiZ ne| `yB bx AvjvPbv KiB wbevPb Kwgkb kwkvjx KiZ cvi| AbKB fviZi m Zyjbv Ki ee `b| m `ki wbevPb Kwgkb KZUKy ^vaxb Ges kwkvjx Zv wK KD GKevi Zyjbv KiQb|

mvvwnK : RvgvqvZ Bmjvgi wbeb Aea NvlYv KiQ DP Av`vjZ| AvMvgx wbevPb RvgvqvZi AskMnY wbq `yB aibi ee kvbv hvQ| Avcwb Kx gb KiQb?

iwdK-Dj-nK : RvgvqvZ ivRbxwZ KiK Zv Avwg ewMZfve gb Kwi bv| RvgvqvZi wbeb evwZj Avwcj wefvM wePvivaxb weavq Avwg m welq Kvbv geI KiZ cviwQ bv| Ze hZY wbevPb Kwgkb Zv`i wbeb _vKe ZZY Zv`i wbevPb Ask wbZ evav AvQ ej gb nq bv|

mvvwnK : DP Av`vjZi ivq evwZj Ki Avwcj wefvM Kv`i gvjvi duvwmi ivq w`qQ| Avmvwg Kv`i gvjvK AvUwKq AvBb e`j Ki GB ivq| G ivq KZUyKy wewamZ ej gb Kib?

iwdK-Dj-nK : GB welqwUZ GZ cvwb MwoqQ h, Avwg Avi G evcvi ge KiZ PvB bv|

mvvwnK : wiwfD (cybweePbv) Kiv wbqI `yB aibi ee bZ cvwQ| wiwfD Av`  nZ cvi wK-bv?

iwdK-Dj-nK : c_g Avgiv fewQjvg wiwfD Kiv hve | wK GLb Avgvi gZ wiwfD Kivi myhvM bB| AvBb wiwfD Kivi K_v ejv _vKjI hyvciva mwKZ welq gvgjvjv cybweePbvi Rb MnYhvM ne bv|

mvvwnK : W. BDb~m cm `xNw`b _KB AvjvPbvq AvmQ| wZwb Ki duvwK w`qQb ej mwZ msev` mjb Ki gwcwil` mwPe `vwe KiQb| Ki duvwKi cmwUK Kxfve `LQb? 

iwdK-Dj-nK : W. BDb~mi Ki duvwKi AwfhvM Zyj hviv mgvjvPbv KiQb Zv`i Avwg NYv Kwi| h jvKwU `ki Rb, RvwZi Rb GZ eo mvb eq Avbj A_P W. BDb~mK Ggb RNbZg Dcvq nbv Kiv nQ, hv Lye Ki Ges jvi| miKvi W. BDb~mK hfve `LQ Zv RbMY fvjvfve wbQ bv|

mvvwnK : duvwKi cm Avmj Zv mgvjvPbv nZB cvi? 

iwdK-Dj-nK : Ki duvwK w`j Ki wefvM `Le| weavb AvQ, mB weavb Abyhvqx eev be| hLb welqwU gwcwil` mwPe AvjvPbv Kib ZLb eySZ ne Gi Ab Dk AvQ| W. BDb~m mvne Ki bv w`q _vKj wewa gvZveK Ki `vwe KijB Zv Svgjv kl| mB wewaZ bv wMq GKeviB gwcwil` mwPe msev` mjb Ki ejQb h, W. BDb~m Ki duvwK w`qQb| miKvi W. BDb~mK hfve `LQ Zv RbMY fvjvfve wbQ bv|  Gi Ab Dk AvQ|

mvvwnK : Kx Dk _vKZ cvi ej gb KiQb?

iwdK-Dj-nK : GKevi Mvq co Ggb mgvjvPbv Kiv gvb nQ W. BDb~mK QvU Kiv| cavbgx kL nvwmbv hLb ejb h W. BDb~m NylLvi, my`Lvi ZLb Zv Abiv ejZI mvnm cvq| ivRv ejj cRvivI eje mUvB ^vfvweK| Ze welqwU LyeB `ytLRbK| GKRb mvwbZ ewK Ac` Ki wbRi mvb evovbv hvq bv|  

 

vbxq mgq : 0117 Nv , 27 mޤ^i 2013

  
pag