AmaderShomoy.comhome


fqi 'wWwRUvj' duv`


W wicvU t 'W gwbs gvg| Avwg MvgxYdvb _K ejwQ| Avcbvi Rb GKwU W wbDR AvQ| MvgxYdvbi jUvwiZ Avcwb GKwU ev wbD wcwgI Mvwo cyivi cqQb| MvgxYdvb cwievii c _K AvcbvK Awfb`b|' 

GK mKvj Nyg _K DVB wbRi gyVvdvb MvgxYdvbi bv^vi _K Ggb GKwU Kj cvb emiKvwi wekwe`vjqi wkK wejwKm Avvi (Qbvg)| Mvwo cvIqvi mymsev`wU b wbRi KvbKB wekvm KiZ cviwQjb bv wZwb| wK IB dvbKjwU h Zvi Kvj nq `uvove Zv wZwb fveZB cvibwb| MvgxYdvb Kvvwb _K dvb Avmvq wZwb Zv`i K_v wekvm Ki djb| ZvB Mvwoi gvwjK nZ wMq wZwb wbRi ^Yvjvi wew KiQb| jvb KiZ nqQ Avr`xqi KvQ _KI| dvbKjvii K_vgZv wejwKm Avvi WvP&-evsjv evsKi 5wU gvevBj evswKs AvKvDU cvq cuvP jvL UvKv cvwVq `b| UvKv cvVvbvi ci wkwKv wejwKm GKevi gv hvMvhvM KiZ ciwQjb MvgxY evsKi dvb Kjvii m| Gici wejwKm eySZ cvib, wZwb cZviK Pi Li coQb| 

wekwe`vjqi wkwKv wejwKm AvviB ay bb, KjvevMvbi Mnea~ ^Yvjx wekvm, Divi KjRQv dvwng Avng` GgbB cZviYvi wkKvi nq me^ nvwiqQb| cvq cwZw`bB cZviYvi wkKvi nQb kZ kZ gvbyl| chyw eenvi fqi duv` cZ KvwU KvwU UvKv nvwZq wbQ cZviK P| AvBbkLjv evwnbxi nvZ gvS-ga aiv co cZviK Pi m`miv| wK Zv`i `ivr` _g bB| Zv`i Li co UvKv-^Yvjvi nvwiq gvbylK c_ emZ nQ| 

cywjk, Mvq`v I ive RvwbqQ, cZviK P mviv `k fqi cZviYvi Rvj Qwoq w`qQ| cZviK Pi m`miv AZ vU| Zviv AbMj BsiwR, wnw`, D`y fvlvq K_v ejb| Zv`i iqQ gvbylK mvnb Kivi Rv`yKix Kkj| iwRkbwenxb wmgKvWi gvag cZviK Pi m`miv G KvRjv KiQ| 

cywjki GKRb KgKZv Rvbvb, cZviKPi m`m`i AwaKvskB AvBwU GcvU nq _vK| Giv GKmgq wewfb cwZvb KvR KiZ| Kvbv KviY PvKwi Pj hvIqvq cZviYv ckvq bg hvq| gvevBj dvb AcviUi KZc ejQ, G aibi dvbKji Kvbv wfw bB| dvb Kvvwb _K G aibi jUvwi KLbv Kiv nq bv| evsjv`k evsKi gnveevcK (wWcvUgU Ae Kviw) `vm Amxg Kygvi Rvbvb, G aibi ek KqKwU AwfhvM Zviv cqQb| welqjv LwZq `Lv nQ| G Qvov evsKjvK ejv nqQ, evsK AvKvDU Qvov hb Kvbv gvevBj AvKvDU Lvjv bv nq| G GbIqvBwm (bv BIim Kvgvi) mvwUwdKU _vKZ ne| Kvgvii cyiv weeiY Qvov Kvbv AvKvDU Lyjj K`xq evsK _K eev bIqv ne| G Rb evsjv`k evsK _K wbqwgZ Z`viwK Kiv nQ| wZwb ejb, mevBK mPZb nZ ne| KD hb G aibi duv` co Kvbv AvKvDU UvKv Rgv bv `b| G welq RvbZ PvBj XvKv gnvbMi Mvq`v cywjki Dc-Kwgkbvi (c~e) Rvnvxi nvmb gvZei wbRi AwfZvi K_v Zyj aib| wZwb ejb, cZviK Pi m`miv ZvKI dvb Ki jUvwii Lei w`qwQj| jUvwii UvKv cvIqvi Rb Zvi KvQ UvO UvKv `vwe Kij wZwb cvv agK `b| GiciB cZviKiv dvbi jvBb KU `b| cywjki GB KgKZv ejb, Zviv G aibi ek KqKwU AwfhvMi welq Z` KiQb| meKwUB WvP&-evsjv evsKi gvevBj AvKvDU bv^vii| iwRkbwenxb wmg w`q cZviYv Ki AvmQ ej Zv`i cvKovI KivUv GKUy KwVb nq co| Ze gvbylK G welq mPZb nZ ne| 

ivei AvBb I MYgvag kvLvi cwiPvjK DBs Kgvvi nvweeyi ingvb Rvbvb, Ggb AmsL AwfhvM Zviv cvQb| KvDK aiZ cviQb bv| chywi Aceenvi Ki mvaviY gvbyli m cZviYv Ki hvQ| 

gwZwSj GjvKvi evwm`v `ki ^bvgab emiKvwi wekwe`vjqi wkwKv wejwKm Avvii ^vgx mvBdyj Bmjvg emiKvwi GKwU cwZvb KgiZ| wZwb Rvbvb, Zv`i weevwnZ Rxeb Zvi xK KLbvB Kvbv wKQyi cwZ jvf KiZ `Lbwb| h Kvbv welq Zvi m kqvi Kib| jvf-jvjmvi Ea&e iqQb ej MvUv cwievii ga wejwKmi GKwU wfb Aevb iqQ| GgbB GKRb gvbylK cZviK Pi m`miv mvnb Ki dj| h KviY cyiv welqwU wZwb Mvcb iLQb| dvbKj Avmv _K i Ki UvKv Rgv `Iqv ch Kvbv wKQyB Zvi m kqvi Kibwb| wejwKm hLb eySZ ciQb, wZwb cZviYvi wkKvi nqQb, ZLbB ZvK cyiv NUbvwU Rvbvb| mvBdyj Bmjvg Rvbvb, 15 mޤ^i mKvj MvgxYdvbi 01779-899365 _K wejwKmi MvgxY bv^vi dvb Avm| dvbKjvi wbRK MvgxYdvbi GKRb KgKZv cwiPq w`q wejwKmK Rvbvb, MvgxYdvbi MvnK`i ga hv`i c_g Qq wWwRUi kl wZb wWwRU 111 iqQ (hgb 017111) Zv`i cyibv MvnK wnme MvgxYdvb Kvvwb GKwU myhvM w`qQ| Ggb msLvi MvnK`i bv^vi wbq jUvwi Kiv nqQ| IB jUvwiZ wejwKm GKwU wcwgI Mvwo wRZQb| dvb Kvvwbi gvbRvi cwiPq ci AviKRb K_v ejZ i Kib| wZwb wejwKmK Rvbvb, GB Mvwo wZwb h Kvbv kvig _K cQ` Ki wbq hZ cvieb| wejwKm c_g wekvm KiZ bv PvBjI Zv`i Rv`yKix K_vevZvq wekvm bv Kivi Kvbv Dcvq wQj bv| dvbKjvi wejwKmK Mvwoi iwRkbi Rb 18 nvRvi 400 UvKv evsK Rgv w`Z civgk `b| G K_v ejvi mgq MvgxYdvbi gvbRvi cwiPqi jvKwU wejwKmK Rvbvb, welqwU hb Zvi ^vgx ev Ab KviI mB kqvi bv Kib| Zviv ejb, MvwowU Zvi ^vgxK Dcnvi w`j wZwb fxlY AevK nq hveb| Zv`i GB civgk wejwKmi fvjv jvM| h KviY wZwb KvDK wKQy bv ejB 16 mޤ^i WvP&-evsjv evsK wjwgUWi 01771-959345 b^i gvevBj AvKvDU gv. gqRywχbi bvg 18,400 UvKv Rgv `b| GB UvKv Rgv `Iqvi ciB wejwKmi KvQ AveviI dvb Avm| Gevi Zviv Rvbvb, Mvwoi iwRkbi KvR PjQ| GLb bZyb Mvwoi Uv UvKv evsK Rgv w`Z ne| Avi G Rb GKB Kvq`vq wejwKmK w`Z ne AviI mvo Pvi jvL UvKv| Zviv WvP&-evsjv evsKi AviI 5wU gvevBj AvKvDU bv^vi `b| bv^vijv njv gv. Ave`yj Kv`i 017615249032, byi Rvgvj bs 0177811523430, gv. gqRDwb bs 01771-9593459, gv. Bw`m bs 01981-4261034 Ges nvibyi iwk` bs 019254637438| bZyb Ki mvo Pvi jvL UvKvi K_v b AvKvk fO co wejwKmi| wZwb UvKv RvMvoi K_v fveZ i Kib| wejwKm Zvi ^vgxK welqwU Rvbveb Ges UvKvi K_v ejeb ej wmv bb| Zvi GB fvebvi K_v Rvbvb dvb Kjvii KvQ| G mgq dvb Kjvi ZvK wbirmvwnZ Ki ejb, ej w`j Zv Avcbvi ^vgxK mvicvBR `Iqv ne bv! Zviv civgk `b, Nii ^Yvjvi wew KiZ| A UvKvq 30 jvL UvKv g~ji wcwgI Mvwo cveb, AveviI gb Kwiq `b wejwKmK| wejwKm Gevi Kvbv wKQy wPv bv KiB Avjgvwi _K ^Yvjvi wbq ewiq cob| gPvK gvKUi GKwU mvbvi `vKvb wMq mjv eK ivLb| wK ZvZI AviI `yB jvL UvKvi cևqvRb _vK| G mgq wejwKm Zvi GK fvMi KvQ _K `yB jvL UvKv jvb Pvb| fvM feQb wejwKm Avvi DPwkvi Rb we`k hveb| ZvB gvgx jvb PvIqvq Kvbv wKQyB Avi fvebwb fvM| wZwb `yB jvL UvKv iwW Ki wejwKmK Rvbvb| wejwKm ZLb gvevBj AvKvDU bv^vi w`q fvMK ejb, UvKvjv hb Rgv `b| fvM GgwW RvwKi nvmb 019247052752, GgwW mvBdyi 017233331553, GgwW gn`x nvmvb 19816234928, GgwW Ave`yjvn Avj gvgyb 017488492183 `yB jvL UvKv Rgv `b| wejwKm Rgv `b AvovB jvL UvKv| UvKvjv Rgv `Iqvi ci dvb Rvwbq `b gvbRvi cwiPqi jvKwUK| G mgq dvb IB jvKwU wejwKmK ejb, Avcwb Avcbvi wbR dvU _K K_v bv ej, Ab dvU wMq K_v ejQb Kb? Avcbvi wbRi wbivcvi welq iqQ bv? cKZ A_B wejwKm Avvi mB mgq cwZekxi dvU Aevb KiwQjb| MvgxYdvbi gvbRvi cwiPqavix ewwUi Ggb K_v b mec_g m`n nq wejwKmi| Gici AveviI wejwKm dvb hvMvhvMi Pv Kij dvbwU e cvb| Gici Avi KLbvB dvbwU Lvjv cvbwb wejwKm| wZwb eySZ cvib, fqi cZviYvi duv` coQb| Nvi KvU wejwKmi| wZwb Zvi ^vgxK welqwU Rvbvb| Zviv MvgxYdvbi m hvMvhvM Ki RvbZ cvib, dvbwU fyqv bvg iwRkb Kiv| ev t c t 

vbxq mgq : 0142 Nv , 27 mޤ^i 2013 
pag