AmaderShomoy.comhome


`yevB _K jvk nq wdijb gyiv`bMii BDbym


W wicvU : PvKwi Ki DcvRb Kivi Avkvq `yevBq wMqwQjb gyiv`bMii BDbym wgqv (26)| PvKwi Ki FY cwikva Avi Kiv njv bv Zvi| w`b wbgvY kwgKi KvR kl ivZ NygvZ wMq `hi wqv e nq gZz nq Zvi| MZ eyaevi weKvj 3Uvi w`K Kzwgjvi gyiv`bMi DcRjvi gvLmvBi Mvg Zvi gi`n Gm cuQ| vbxq I cvwievwiK m~ Rvbvq, IB Mvgi gby wgqvi Qj BDbym wgqv MZ 11 mޤ^i eyaevi ivZ `oUvi w`K `yevBi ivRavbx Avie AvwgivZi mU hvkd KbvKkb dvgi vd KvqvUvi NygvZ wMq vK Ki gviv hvb| wZwb IB dvgi G jfji kwgK wQjb|


MZ eyaevi weKvj RvbvRv kl gvLmvBi Mvgi cvwievwiK Keivb Zvi jvk `vdb Kiv nqQ|

DjL, MZ 2 eQi ai BDbym wgqv Avie AvwgivZi mU hvkd KbvKkb dvg wbgvY kwgK wnme KvR KiwQjb| fvii KvMR 

vbxq mgq : 0218 Nv , 27 mޤ^i 2013

  
pag