AmaderShomoy.comhome


mevi Ni Kiv ggZv Gevi Kvi?


cxi nvweeyi ingvb: fviZi jvKmfv wbevPb-Di gZvi wbqK nZ wMq mevi Ni Kiv ZYg~j bx I cwgei gyLgx ggZv e`vcvavq Gevi Kvi neb? w`wji ivRbwZK cheK gnj GLb GB AvjvPbv Rvikvi eBQ| KsMmK Gevi mi hZ ne, GUv RbMYi `vwe GgbB K_v ej 'GK b^i fviZ' mvMvb Zyj weRwci cavbgx cv_x bi` gvw` KsMm RvUK wbf Ki w`q ivRbxwZi gq`vb Kuvwcq wbRK AvjvPbvi kxl Gb Rvbvb w`Qb wZwbB AvmQb w`wji gmb` ZLbB mevi ck cwgei evg`yMi cZb NwUq gZvq emv ggZvi w`K| mefviZxq ZYg~j KsMm mvaviY mv`K gyKyj ivq ejQb, mvgb ZYg~j KsMmB ne K`i gZvi wbqK kw|

ivRbwZK cheK`i m ZYg~j KsMmI wekvm Ki, KsMm bZZvaxb BDwcG RvU ev weRwc bZZvaxb GbwWG RvU KDB GKK msLvMwiZv cve bv| GLvbB Di cև`ki gyjvqg wms hv`ei ci cwgei ivRbxwZi Kvvwi ggZv dvi neb| cwgei jvKmfvi 42wU Avmbi ga ggZvi nvZ 35wUi gZv Avmb Avme| 

m~ Rvbvq, fvUi AvM ZYg~jK ggZv Kvbv RvUB beb bv| fvUi ci ne Zvi `iKlvKwl| AZxZ ggZv e`vcvavq weRwci m Ni Ki ijgx nb| ci ei nq wZwb KsMm RvU hvM w`qI ij cvb| GLb wZwb cwgei gyLgx Avi ZYg~j Kvbv RvUB bB| 

m~ Rvbvq, gvIev`x`i `gb cևk Kwei mygbi m c_g ggZvi `~iZ Zwi nq| G wbq mygb Wvvjgnvj wbq Mvb jLb, myi euvab| gnvkZv `exK wbq mygbi m gaZv Kivi Pv Kib ggZv| wK nqwb| Gw`K jvKmfvi `y-GKwU Avmb wekl Ki AwfbZv Zvcm cvj I kZvx ivqi Avmb cwieZbi Avfvm cvIqvq `yB msm` m`m Am| exif~g ivcwZ cYe gyLvwRi Qj AwfwRZ gyLvwRK Qvo w`Z Pvb ggZv| GLvb ZYg~ji eZgvb jvKmfvq wbevwPZ m`m kZvx ivq| 

Abw`K Zvcm cvji KbMi Avmb KsMևmi ZiY bx gqv whwb ivj Mvxi KvQi gvbyl ej cwiwPZ ZvKB `j Ub cv_x KiZ Pvb ggZv| Ggb Lei Amvl Zvi `j| `wY KjKvZvi mgb wgI gacw Aevb wbqQb| Zvi xKI `j _K eiLv Kiv nqQ| GK i`vb Kgm~wPZ kZvx-Kybvjiv wMq mgb wgi f~qmx cksmv Kib| GgbI ejb, `j hviv `yw`b wQjb mymgq Zv`i K`i KgQ| ZeyI `j ggZvB kl K_v| Zvi mvgb K_v ejvi gZv bZvB bB ZYg~j| 

Gw`K ggZvi ZYg~j KsMևmi RbwcqZv jvKmfv wbevPbi mgq Kg hve| GgbwU kyivI fveb bv| ggZvi ZYg~j cwge ivRbxwZZ kgvwUi Ici AvKvkQuvqv DPZvq| GK K_vq KsMm-weRwc RvU hLb GKK msLvMwiZv ARb Avjv `LQ bv ZLb fviZi ivRbxwZZ ggZv GK eo kw| 12wU cyimfv wbevPb ZYg~j 8wU `Lj KiQ| cvqZ hvK MYZi ejv nq mLvb 18 Rjvi 13wUZB ggZvi ZYg~j `Lj wbqQ| msLvjNy gymjgvb`iI Avvq wbqQb ggZv| Bgvg-fvZv ew I gymwjg QvQvx`i wkvewB bq, cfvekvjx gxi Avmb gymjgvb bZv`i emvbv eo NUbv| 

GZ AbKB wekvm Kib Avi hvB nvK ggZv e`vcvavq kl ch wn`yZev`x ivRbxwZi cZvKv nvZ w`wji gmb`i w`K nuvUv bi` gvw`i `j ev RvUK mg_b `eb bv| wK cheK`i gZ, ggZvK wbq kl K_v ejvi mgq GLbv Avmwb| weRwci m gZvi ivRbxwZi Ni wZwb AvMB KiQb| GUv bZyb wKQy bq| ZvB mevi `wZB GLb cwgei ggZv| miKvi MVbi gvn`ֶY wZwb Kvi m hveb mwUB ck| evsjvwbDR

vbxq mgq: 0218 Nv, 27 mޤ^i 2013 
pag