AmaderShomoy.comhome


`y'`ji cvvcvw c֯ywZ


W wicvU t msjvci xY AvjvUyKyI wbfy wbfy| evb wK gyb, Rb Kwi, BDivcxq BDwbqb- Kvbv D`vMB KvR Avmwb| Avkv bB RvwZmsN Awaekb hvM `qv cavbgxi gyL _K Kvbv myLei kvbvi| G Aevq gZvmxb AvIqvgx jxM I cavb weivax `j weGbwc `yB `jB GMvQ wbwZ msNvZi c_| AvIqvgx jxM ejQ, h Kvbv g~j msweavb Abyhvqx wbevPb| Abw`K weGbwc ejQ, mewKQy w`q GKZidv wbevPb VKvbv ne| G j `yB `jB wbQ c֯ywZ I cvv-c֯ywZ| AvjwUgUvg `qv nQ 25 Avei ch| G Aevq Avevi 96 mvji 15 deqvwii gZv nvmKi Kvbv wbevPb ne wKbv G AvkvI fi KiQ AbKi gb|

G cm mveK wbevPb Kwgkbvi weևMwWqvi Rbvij (Ae.) Gg mvLvIqvZ nvmb ejb, msNvZ Zv GK iKg i nqB MQ| MvgU kwgK`i Av`vjb, RvgvqvZ-wkweii KgKv- I Qv`ji mvwZK KgKvi K_v DjL Ki wZwb ejb, c_g chvqi msNvZ i nq MQ| nvZ mgq AvQ gv GK gvm| cavbgx `k div gvB ZvK KvhKi c`c wbZ ne| 15 w`bi ga eo `yB `j wbR`i ga AvjvPbv Ki Kvbv mgvavb ei KiZ bv cvij `k fqven msNvZi w`K Pj hve| cavb weivax `j Qvov Kvbv wbevPb nj Zv KLbI MnYhvM ne bv| ZˡveavqK ev wb`jxq miKvi eev Qvov Kvbv wbevPb Ask be bv ej cwZw`bB RvbvQ cavb weivax `j weGbwci bZZvaxb 18 `jxq RvU| cvkvcvwk Zviv ejQb, AvIqvgx jxMi Aaxb `k Kvbv wbevPb nZ `qv ne bv| wb`jxq miKvii `vwe gb bqvi Rb 24 Avei ch miKviK AvjwUgUvg w`qQb Zviv| Ab_vq 25 Avei _K P~ov Av`vjbi gvag miKviK `vwe gvbZ eva Kiv ne ej mvd Rvwbq w`qQb| mwZ weivax`jxq bZv I weGbwc Pqvicvimb Lvj`v wRqv `ki wewfb GjvKvq mgvek 24 Avei ch miKviK mgq eua w`q 25 Avei _K P~ov Av`vjbi gwK w`qQb| wZwb cwivifve ejQb, fvU PvBZ bq, fvU iLZ GmQb| `jxq miKvii Aaxb weGbwc Kvbv wbevPb Ask be bv| AvIqvgx jxMi Aaxb `k Kvbv wbevPb nZ `qv ne bv| Gme mgvek miKvi cZbi GK `dvi Av`vjb ii Rb mevBK HKe nIqvi Avn&evb Rvbvb wZwb|

mswk m~ Rvbvq, 24 Aveii ci wb`jxq miKvii `vwe Av`vq ivRavbxK mviv `k _K wewQb KiZ mviv `k AZ 40wU vb Aeiva mw Kie weGbwc| A_vr PMvg, ivRkvnx, Lyjbv, ewikvj, wmjU I iscyi wefvM _K hme c_ ai XvKvq Avmv hvq mjv fvM Ki `qv ne| GQvov Rjv I gnvbMi chvqI ekwKQy U _vKe| Gme vb bZvKgxiv Aevb wbq Aeiva mw Kieb|

mviv `k _K XvKvK wewQb Kivi cvkvcvwk ivRavbx Aeivai WvK `e `jwU| mekw w`q ivRc_ bvge weGbwc| ewk mgq cY bv Ki cvYcY Av`vjbi gvag mevP mvZ w`bi ga dj cZ Pvq `jwU| PMvg _K G Av`vjbi NvlYv w`Z cvib Lvj`v wRqv| G jB wewfb KwgwU Kivi KvR i KiQ weGbwc| cwZwU KwgwUZ `ji kxl bZv`i h Kvbv GKRbK ivLv nQ|

G cm RvZxq msm`i weivax`jxq wPd Bc weGbwc bZv Rqbyj Avew`b dviK ejb, msjvci hZUyKy mvebv wQj Zvi cyivUv f MQ| 24 Aveii ci miKvi cwieZbi mevZK Av`vjb i ne| mgSvZvi Kvbv mvebv AvQ wKbv RvbZ PvBj wZwb ejb, Avgiv Zv cwivi ej w`qwQ, miKviK msm` ZˡveavqK wej Dvcb KiZ ne| hw` cavbgx RvwZmsN Awaekb kl Ki `k wdi G KvR Kib Zvnj Avgv`i Avi Av`vjbi Kvbv cևqvRb ne bv| wK Zviv Zv bv Kij Avgv`i mekw wbq ivRc_ bvgvi weK _vKe bv| hw` 96 mvji 15 deqvwii gZv GKZidv wbevPb Kiv nq Zvnj miKvi wbRivB wbR`i cvq Kyovj gvie ej ge Kib weGbwci GB K`xq bZv|

Abw`K gZvmxb AvIqvgx jxMi ZˡveavqK miKvi eev cybenvj Pig Avcw| Zviv h Kvbv g~j mvsweavwbK cvq AeZxKvjxb miKvii Aaxb wbevPb KiZ Pvq| Zv`i hyw, ZˡveavqK miKvi GKwU AmvsweavwbK eev| Av`vjZ G eev evwZj Ki w`qQb| ZvB G eevq wdi hvIqvi Kvbv myhvM bB| GRb AvMvgx wbevPbK mvgb iL `jxq cv_x evQvB, BkZnvi cYqbmn mevZK c֯ywZ i KiQ `jwU| Aciw`K weGbwci Av`vjb gvKvwejvi RbI c֯ywZ wbQ Zviv| msMVbK kwkvjx I HKe KiZ mviv `k mdii cvkvcvwk ivRavbxZ gnvbMi AvIqvgx jxMi _vbv I IqvW chvqi KvDwjI i Ki w`qQ `jwU| 25 AveiK K` Ki h Kvbv cwiwwZ gvKvwejvq c֯yZ _vKZ meii bZvKgx`i wb`k `qv nqQ| 25 Aveii gaB XvKv gnvbMimn mviv `ki mvsMVwbK Aev kwkvjx Kivi cwiKbv wbq GwMq hvQ Zviv| weivax `ji Av`vjb gvKvwejvq c֯yZ nQ AvIqvgx jxM| gjevi ivRavbxi Pvi _vbv avbgw, nvRvixevM, KjvevMvb I wbDgvKUmn 5wU IqvWi w-evwlK mjb AbywZ nq| ZvZ 25 Avei weivax `ji A`vjbi gwKi Reve `qvi Rb bZvKgx`i c֯yZ _vKZ ejv nqQ| Rvbv MQ, wbevPbx Avmb Abyhvqx 25 Aveii AvMB me _vbv I IqvWi mjb kl Kiv ne|

AvIqvgx jxMi hyM mvaviY mv`K I cavbgxi wekl mnKvix gvneyeDj Avjg nvwbd G cm eyaevi ejb, AvIqvgx jxM MYZi Rb `xNw`b msMvg Ki GmQ| ZvB MYZ I mvsweavwbK eev bmvr Kivi Pv Kiv nj Zv cwZiva AvIqvgx jxMi bZvKgxiv me mgq c֯yZ I mZK _vKe| AvMvgx wbevPbK mvgb iL h Kvbv Av`vjb gvKvwejv Kivi Rb hZ `Z me msMVbK kwkvjx Ki Zvjv ne ejI Rvbvb nvwbd| wZwb ejb, msweavb Abyhvqx AvMvgx wbevPb ne| Gi Ab_v ne bv|

DjL, cavbgx mvgevi wbDBqK KgbIqj_ gnvmwPe Kgjk kgvi m eVK ejQb, msweavb Abyhvqx wbevPb ne| GZ MYZ AviI UKmB ne| vbxq wbevPbi gZv G wbevPbI myy I wbic ne|

Gi AvM RvwZmsN gnvmwPe evb wK gyb I gvwKb ciivgx Rb Kwi `yB `jK msjvci ZvwM` w`jI eid Mjwb| eis `yB `jB wPwV w`q Zv`i wbR wbR Aevb evLv KiQ| 25 Avei _K 24 Rvbyqvwii ga RvZxq wbevPb Abyvb mvsweavwbK evaevaKZv iqQ| GLb 25 Avei wNiB me gnj PjQ evcK Rbv-Kbv| Av t ev t 

vbxq mgq : 0238 Nv , 27 mޤ^i 2013 
pag