AmaderShomoy.comhome


kjKcvq moK `yNUbvq wbnZ 1


W wicvU : DcRjvq moK `yNUbvq AvKei Avjx (40) bvg GK ew wbnZ nqQb| MZ eyaevi fvii w`K wSbvB`n-Kzwqv gnvmoKi MvovM bvgK vb G `yNUbv NU| Lei cq kjKzcv dvqvi mvwfmi Kgxiv ZvK Dvi Ki wSbvB`n nvmcvZvj fwZ Kij wPwKrmviZ Aevq wZwb gviv hvb| wbnZ wiKkvPvjK AvKeii evwo DcRjvi MvovM|


kjKzcv dvqvi mvwfmi dvqvigvb gvqvg nvmb RvwbqQb, `ZMvgx GKwU wcKAvcfvb c_Pvix AvKei AvjxK avv w`j iZi AvnZ nq ci gviv hvb| fvii KvMR 

vbxq mgq : 0244 Nv , 27 mޤ^i 2013

  
pag