AmaderShomoy.comhome


QsMviPi evRvi ci ewYK mgevq mwgwZi wbevPb 9 bf^i


W wicvU : gZje Di DcRjvi QsMviPi evRvi ci ewYK mgevq mwgwZ wjwgUWi Zdwmj NvlYv Kiv nqQ| AvMvgx 9 bf^i mKvj 10Uv _K weKvj 4Uv chZ weiwZnxbfve QsMviPi gWj DP we`vjq 3 eQii Rb eevcbv KwgwUi wbevPb AbywZ ne|


Zdwmj m~ Rvbv hvq, 1 Avei _K 3 Avei chZ wbevPb cwiPvjbv KwgwUi mfvcwZi KvQ _K gbvbqbc msMn Kiv hve| 6 Avei mKvj 10Uv _K `ycyi 2Uv chZ mwgwZi Kvhvjq gbvbqbc Rgv `qv hve| 7 Avei gbvbqbc evQvB Kiv ne| cvw_Zv cZvnvii kl ZvwiL 9 Avei| cZxK eiv 10 Avevi| fvii KvMR 

vbxq mgq : 0245 Nv , 27 mޤ^i 2013

  
pag