AmaderShomoy.comhome


PMvg BDGmwUwm Awbw`Kvji Rb e NvlYv


W wicvU : `yB Abyl`i wkv_x`i ga weivai Ri Awbw`Kvji Rb e NvlYv Kiv nqQ PMvgi wevb I chyw wekwe`vjq (BDGmwUwm)| emiKvwi GB wekwe`vjqi Dc-DcvPvh G GBP Gg BmnvK Payix ejQb, gwWKj I weweGi wkv_x`i ga AmZvl `Lv `qvq Avgiv Awbw`Kvji Rb wekwe`vjq e NvlYv KiwQ|


cywjk I wkv_xiv Rvbvb, MZ gjevi wekwe`vjqi eez ggvwiqvj nvmcvZvji GK wkv_xK weweG Abyl`i wkv_xiv gviai Ki| Gi Ri ai MZ eyaevi ejv mvo 11Uvi w`K weweG ZZxq eli wkv_x wg_ybK gviai Ki eez ggvwiqvj nvmcvZvji Qviv| Gici Kvvm `yB Abyl`i wkv_x`i ga DRbv Qwoq co|

PMvg bMi cywjki cuvPjvBk A‡ji mnKvix Kwgkbvi Ave`yi iDd Rvbvb, mKvj gvivgvwii ci Zviv wekwe`vjq KZci m AvjvPbvq emb| Gici wekwe`vjq e NvlYv Kiv nq| Kvvm evowZ cywjk gvZvqb Kiv nqQ ej Rvbvb wZwb|

gwWKj BbwwUDU wnme cwZv cvIqv BDGmwUwm emiKvwi wekwe`vjq wnme Abygv`b cvq 1992 mvj| Gi cuvPwU Abyl` wkv_xi msLv eZgvb cvq Pvi nvRvi| cqvZ RvZxq wPwKrmK AavcK byij Bmjvg Gi cwZvZv I mekl DcvPvh wQjb| fvii KvMR 

vbxq mgq : 0247 Nv , 27 mޤ^i 2013

  
pag