AmaderShomoy.comhome


cwUqvq gyw` `vKvwb Lyb AvUK 2


W wicvU : DcRjvq Rvnvxi Avjg (37) bvgi GK gyw`i `vKvwb Lyb nqQb| MZ gjevi ivZ DcRjvi eiwjqv BDwbqbi gjNi GjvKvq G NUbv NU| MZ eyaevi mKvj cwUqv _vbv cywjk jvk Dvi KiQ| nZvKvi wkKvi Rvnvxi vbxq Ave`yj gvey` ZvjyK`vii Qj wQjb ej Rvbv MQ| G NUbvq RwoZ m`n cywjk wmGbwR UvwPvjK Kvgvj I gyij Avjg bvgi `yB hyeKK AvUK KiQ|


vbxq m~ Rvbv MQ, cwZw`bi gZv gjevi ivZ `vKvb Nywgq cob Rvnvxi| ivZi hKvbv mgq AvZ `yeiv `vKvbi `iRv fO cևek Ki ZvK iW w`q MjvPc kvmi Ki nZv Ki| ivZ Unj cywjk `vKvb Lvjv cq UPjvBU gi `vKvb Zvi jvk `LZ cvq| WvKvwZ A_ev c~ekZvi Ri ai ZvK Lyb Kiv nZ cvi ej vbxq`i aviYv| Rvnvxii cwievii AwfhvM, RvqMv-Rwg msvZ weivai Ri ai ZvK nZv Kiv nqQ| cwUqv _vbvi Iwm (Z`Z) Rvbvb, gqbvZ`Zi Rb gM cvVvbv nqQ| fvii KvMR

vbxq mgq : 0250 Nv , 27 mޤ^i 2013

  
pag