AmaderShomoy.comhome


w`bvRcyi moK `yNUbvq wbnZ 1, AvnZ 20


W wicvU : w`bvRcyii m`i DcRjvi mvZgvBj bvgK vb evm D Lv` co GKRb wbnZ I Kgc 20 Rb AvnZ nqQ| Rvbv hvq, MZ eyaevi weKj 3Uvi w`K w`bvRcyi _K cxiMMvgx GKwU evm w`bvRcyi mvZgvBj bvgK vb cuQj wbqY nvwiq evmwU Lv` co hvq| GZ NUbvjB mvnive Avjx (50) bvg GKRb wbnZ nq| AvnZ nq Kgc 20 Rb| ci vbxq GjvKvevmx AvnZ`i Dvi Ki w`bvRcyi gwWKj KjR nvmcvZvj fwZ Ki| wbnZ mvnive Avjx Kvnvivj DcRjvi cywbqvcvov Mvgi gZ iZg Avjxi Qj| fvii KvMR 

vbxq mgq : 0253 Nv , 27 mޤ^i 2013

  
pag