AmaderShomoy.comhome


bIMuvq Kwcv_ii wezg~wZ Dvi


W wicvU : bIMuv knii AviRx bIMuv gnjv _K cwiZ Aevq 66 KwR IRbi GKwU Kwcv_ii weyg~wZ Dvi Ki wewRwe| MZ gjevi mܨvq wewRwe m`miv g~wZwU Dvi Ki| wewRwe 43 evUvwjqbi AwabvqK (wmI) j. Kbj gvt gvngy`yj Kexi Rvbvb, wewRwei wbR^ Mvq`v msvi Mvcb msev`i wfwˇZ mܨvi w`K bvqe mye`vi myRvDϊjvi bZZ GKwU `j cwiZ Aevq Kwcv_ii weyg~wZwU Dvi Ki| DviKZ wezg~wZi AvbygvwbK g~j 66 jvL UvKv| fvii KvMR 

vbxq mgq : 0300  Nv , 27 mޤ^i 2013

  
pag