AmaderShomoy.comhome


wkv wbq GKB myi K_v ejjb nvwmbv-gvjvjv


W wicvU: Ai bq, wkvi wewZ NUvbvi mvMvb DVj RvwZmsN| evsjv`ki cavbgx kL nvwmbv Ges cvwKvb mvmx`i nvgjvq gZyi m jovB Ki euP hvIqv gvjvjv BDmydRvBqi G WvK mvov w`jb wekbZvivI| 

cavbgx kL nvwmbv ejQb, 'GKwU kwkvjx ivRbwZK bZZ Ges Ai cwieZ wkv LvZ A_ eivB wek kvw cwZvi cKZ cv| Avi Kvbv Ai Ljv bq, Gevi Avmyb wkvi Ljv Lwj| gvbmZ wkv mevi Rb wbwZ Kwi|'

MZ eyaevi wbD BqK RvwZmsN m`i `߇i AvqvwRZ 'Mvevj GWyKkb dv BwbwkqwUf' ev 'c_g c`c nvK ewkK wkv' kxlK mwgbvi cavbgx Gme K_v ejb| Zuvi AvM ee `q gvjvjv BDmydRvB| bvix AwaKvi I wkv wbq K_v ej| mwgbvi DcwZ wekbZv`i AbKi gZv RvwZmsNi gnvmwPe evb wK gybI kL nvwmbv I gvjvjvi eei cwZ mg_b Rvwbq ejb, 'Avwg wekbZv`i cwZ Avn&evb Rvbve, Zuviv hb wkvi wewZi Rb cևZKB iZc~Y f~wgKv cvjb Kib|'

cavbgx kL nvwmbv gvjvjvi eei m~ ai ejb, 'gvjvjvB Avgv`i Kɯ^i| Zvi eeB Avgvi ee| wkvnxb bvixi fvMvw Avwg Rvwb| Avmyb, Avgiv wkvi cwZ Rvi w`B|' Abyvb kl gvjvjv BDmydRvBK cig ggZvq Rwoq ai Zvi Kcvj Pygy Lvb cavbgx kL nvwmbv| gvjvjvI Zvi ee cavbgx kL nvwmbvK Zvi AbyciYvKvix`i GKRb wnme DjL Ki|

mwgbvi mviv wek mgiv LvZ eq Kiv A_ wkv LvZ eivi Avn&evb Rvwbq kL nvwmbv ejb, 'mgiv LvZ cwZeQi wewjqb wewjqb Wjvi eq nq| G A_ wkvi Rb wK eiv Kiv hvq bv? ivRbwZK bZv`i DwPZ wkvK mevwaK iZ `Iqv|' mwgbviwU mvjbv Kib mveK wewUk cavbgx MWb evDb| G mgq `wY AvwdKvi AvPwekc Wmg UyUy I abKyei AvwjKv `vMvUmn ek KqKwU `ki miKvicavb DcwZ wQjb| evsjv`ki c cavbgxi m RvwZmsN mjb hvM w`Z Avmv ciivgx Wv. `xcy gwb, AvIqvgx jxM bZv Avwgi nvmb Avgy, Zvdvqj Avng` cgyL DcwZ wQjb|

cavbgx Zuvi miKvii Avgj mnmv Dbqb jgvv (GgwWwR) c~iY bIqv wewfb c`c Zyj ai mwgbvi ejb, 'bvix`i Rb DP gvawgK chvq ch webv g~j wkvi eev Kiv nqQ| MZ wZb eQi cvq 92 KvwU eB webv g~j weZiY Kiv nqQ|'

gvjvjv ej, 'wkvi Kvbv weK bB| GKwU gqi Rbi ci cwievii Aaxb _vK| weq nj ^vgxi Aaxb Pj hvq| Avi mvb eo nj ZvK mvbi K_vgZv PjZ nq| GUvB Avgv`i mgvR GKwU bvixi Rxeb| GB Rxeb _K Avgiv gyw PvB| Avwg PvB, weki cևZK gvbyl, cևZK bvix wkwZ wnme Mo DVyK| Avi GB Mo IVvUv Avgv`i Rb Kvbv ^c bq| GUv mvaviYfveB me|'

Gi AvM GgwWwR ARb wbq c_K `ywU mwgbvi AbywZ nq| Gi GKwUZ mfvcwZZ Kib cavbgx kL nvwmbv| Gme mwgbvi Avqvijvi Dccavbgx Bqvgb wMjgvi, 68Zg RvwZmsN Awaekb AvqvRbi mfvcwZ Rb DBwjqvg Avk hvM `b| c_K `ywU mwgbvi cavbgx DbZ `kjvi KvQ evsjv`ki GgwWwR ARb mnhvwMZv Kvgbv Kib|

cavbgx ejb, 'DbZ `kjv hme cwZk֓wZ w`qQ, mjv evevqb Kij evsjv`ki GgwWwR ARb Kiv AbKUvB mnR ne| jgvvi me wKQy c~iY Kiv KwVb njI AbKUvB GwMq hvIqv me| Dbqbkxj `kjvi Rb cUf~wg ZwiZI evsjv`k iZc~Y f~wgKv ivLZ AMfvM _vKe| RbMYi gZvqbi gvag KjvY wbwZ Kivi Rb Avgiv Avgv`i AxKvi c~iY Kie| GiB ga evsjv`k GgwWwR-1 _K GgwWwR-6 c~iY Kivi vicv iqQ| Avkv Kie, DbZ `kjv GgwWwR-7 evevqb BwZevPK f~wgKv ivLe| Zv`i mnhvwMZv cj 2021 mvji ga evsjv`k ga Avqi `k icvwiZ ne|'

Gw`K Gme Kgm~wP kl cavbgx MZ eyaevi mܨvq hyiv AvIqvgx jxM I Gi AmsMVbi bZv`i m eVK Kib| G mgq cavbgxK 28 mޤ^i mseabv `Iqvi welq AvjvPbv nq|

AwZ ivi Rb cvigvYweK wbixKiY iZc~Y : cavbgx kL nvwmbv cvigvYweK A eRb Kivi Rb wekbZv`i cwZ Avn&evb Rvwbq ejQb, cvigvYweK wbixKiY gvbeRvwZ Ges GKgv emevmi vb cw_exi AwZ ivi Rb iZc~Y| cvigvYweK Aki AvaywbKvqb cqvmK AvZNvZx gbvfve ej AwfwnZ Ki wZwb RbMYi gZvqbi gvag wbivcv I mgw wbwZ Kivi Avn&evb Rvbvb| wZwb ejb, 'cvigvYweK AjvK GLbv Aviv ewk cvYNvZx Kivi j kvwYZ Kiv nQ Ges wecyj msLvq gRy` Mo Zvjv nQ| ZvB gvbeRvwZ Ges GKgv emevmi vb cw_exi AwZ ivi Rb cvigvYweK wbixKiY iZc~Y|'

cavbgx RvwZmsN m`i `߇i RvUwbic Av`vjb (bvg) AvqvwRZ cvigvYweK wbixKiY-msv DP chvqi eVK fvlY w`wQjb| wZwb ejb, wZbwU cvigvYweK Aavix `ki KvQ Aevb nIqvi KviY Gme gvivZK Ai evcvi DwM nIqvi h_ KviY evsjv`ki iqQ| wZwb ejb, 'Avgiv wekvm Kwi h cvigvYweK Ak mvweK wbivcv I kvwi wbqZv w`Z cvi bv|'

kL nvwmbv ejb, wnivwkgv I bvMvmvwKi fqsKi Aev gvbeRvwZi weeKK bvov w`qwQj Ges mB NUbvi dj cvigvYweK wbixKiY-msv c_g RvwZmsN c֯ve MnxZ nqwQj| wZwb ejb, wK cwiYvgi K_v wPv bv Ki wecyjmsLK gvbyl AvZNvZx gbvfve cvlY KiQ ej aviYv Kiv nQ| wZwb ejb, 'Avgiv wK GK gyn~Zi RbI Ggb GKwU weki wPv KiZ cvwi bv, hv Avgiv Avgv`i mvb I bvwZ-bvZwb`i Rb iL hZ PvB| Avgiv hw` Zv Kwi, Zvnj GKwU meRbxb I ^Zt~Z mvov ne GKwU cvigvYweK Agy wek Movi Rb KvR Kiv|'

cavbgx ejb, 185wU cvigvYweK Agy `k memwZg kvwi c_ eQ wbqQ| wZwb ejb, gv nvZ Mvbv KqKwU cvigvYweK Aavix `k msLvMwii wbivcvi evcvi mse`bkxj bv nq `ytLRbKfve asmi c_ eQ wbqQ|

kL nvwmbv ejb, weki GKgv vqx ecxq wbixKiY Pywmsv AvjvPbvKvix msv 'Kbdvi Ab wWmAvgvgU (wmwW)' KqK `kK aiB APjvevi ga iqQ|

wZwb ejb, 'GB msvwU GLb cvigvYweK Ai DcKiY Drcv`b I gRy` wbwl Ki GKwU elgnxb Ges AvRvwZK I KvhKifve hvPvBhvM PywZ cuQvi j GwMq hZ cvi|'

kL nvwmbv ejb, GB msv (wmwW) cvigvYweK Agy `ki wei cvigvYweK Ai eenvi ev eenvi Kivi gwK gvKvwejvq Avkvm c`vbi j GKwU ewkK AvBb KvVvgv Mo Zvjvi Rb AviKwU c`c wbZ cvi| wZwb ejb, 'G aibi c`c cvigvYweK Ai wevi iva Ges mvmx`i nvZ covi SyuwK GovZ cvi|' wZwb Aviv ejb, AeZx eev wnme AviKwU c`c evevqb KiZ ne, hgb- `wY Gwkqv I gacvP cvigvYweK Agy Aj NvlYv| wZwb ejb, cvigvYweK Aavix `kjv G-msv cևUvKj Abygv`b Kij Zv me ne| KvjiK

vbxq mgq: 0256 Nv, 27 mޤ^i 2013 
pag