AmaderShomoy.comhome


eywoMvi `~lY iva MY MvQj Kgm~Px AvR


gyKzj nvq`vi: eywoMvi cvwbi `~lY iva AvR GK Awfbe cwZev`i AvqvRb KiQ KqKwU cwiekev`x msMVb| cwZev`Kvixiv mevB wgj AvR eywoMvi cvwbZ MvQj Kieb| AvqvRKiv ejQb eywoMvi `~lY iva mviv eQi cvwb cevnK wUwKq ivLZB Zv`i GB MY MvQj Kgm~Px| G mK kvIb gvngy` bvg AvqvRK`i GKRbi mvvZKvi Zzj aiv njv njv|

wewewm: wgm gngy`, eywoMvi Kvb Ask KqUvi mgq Avcbviv AvR GB MY MvQj Kgm~Px cvjb KiQb ?

kvIb gvngy`: Avgiv AvR mKvj mvo `kUvq c_g RMbv_ wekwe`vjqi c~e cvk evn`yi kvn cvK Rov nev| Zvici Avgiv mLvb _K ivjx wbq hvev eywoMvi mvbevRvi NvU| Ges mvbevRvi NvUB Avgv`i GB MY MvQj Kgm~Px cvwjZ ne|

wewewm: G Kgm~PxZ Kgb mvov cvQb Avcbviv Ges GZ KZ jvK hvM w`eb ej Avkv KiQb ?

kvIb gvngy`: Avgv`i G Kgm~PxZ wewfb kYx ckvi gvbyl Ask MnY Kieb| Avgiv PvwQ h GB Kgm~PxZ ZiYiv GwMq AvmyK| Zv ZiY`i c _K Avgiv wecyjfve mvov cvwQ| Agv`i mv_ cwZ AvQb, Gfvi weRqx AvQb, XvKv wekwe`vjqi wkKiv AvQb, msMxZ wkxmn Aviv AbKB AvQb| 

wewewm: cwZev`i aiY Zv Aviv AbK AvQ| Zv Avcbviv mevB wgj eywoMvi cvwbZ MvQj Kieb, G aiYi GKwU Kgm~Px Avcbviv Kb wbZ Mjb ?

kvIb gvngy`: Avcbviv Zv Rvbb h BwZga Avgiv Gwelq AbK Kgm~PxB cvjb KiwQ| mUv nqZv Avgiv KiwQ kxZvZvc igi ga KvcUi Ici em| mwgbvi Ki, K_v ej wK G Kgm~Pxi c֯wZ wbZ wMq Avgv`i gb coQ eywoMvi Avkcvki gvbylZv Avmj eywoMvi cvwb wewfbfve eenvi Ki| Zv Avgiv Kb mLvb hvev bv, Avgiv Kb evi evi cwikvaxZ evcviUvKB MnY Kiev, eywoMvi Avkcvki gvbyljv cwZw`b GB cvwbK bvbv KvR eenvi KiQ Zv Avgiv GB knii gvbylj Avgvi mLvb wMq wbRiv Kb GB cvwb eenvi Kiev bv ? 

wewewm: Avcbviv Kx gb Kib h, cvwb `~lYi GB evcviwU hv`i bRi cov cևqvRb, Zv`i bRi Kx GwU coe ? 

kvIb gvngy`: AvgivB Zv Avmj mewKQz| Avgiv hviv GB kni emevm KiwQ GB knii mKj myhvM myweav MnY KiwQ| Avgv`i wbR`i ga hw` mPZbZv mw bv nq, Zvnj Zv Avi AbKD Gm Ki `ebv| 

wewewm: hviv GB `~lYi Rb `vwq| hviv Gi Avkcvk wewfb aiYi KjKviLvbv Mo ZzjQ ev j PjQ, Zv GB kYxi jvK`i Kxfe Avcbviv GB Kgm~Pxi mv_ m KiQb ? 

kvIb gvngy`: Zv`i mZvi evcvi GB Kgm~Pxi ga hUv Avme mUv njv gvU 21Uv cqU GB `~lY nQ| Ges wZb kZvwaK QvU LvUv cwimi GB eywoMv `~lY nq| Avi GLvb _KB XvKv Iqvmv wKQz cvwb kvaY Ki cvVvQb Avgv`i ivb Ni| Zv Avgiv IqvmvK ejwQ ay wZb gvm elvi mgq eywoMvi cwb Nvjv _vK Avi Abvb mgq Kvjv KzPKP _vK Kb ? ZLb Zviv ej, AvcbvivB hviv XvKv kni Nievwo ZzjQb ZvivB ivZi Avauvi evwoi gqjv AveRbv myqviR jvBb Rov KiQb| dj GwU nQ, GRb AvcbvivB `vwq| Zv AvR RbmPZbZv evovZ AvR Avgiv nqZv Qv AvKvi G Kgm~Px w`qwQ, AvMvgxZ GUv Aviv eo ne| Ges Avgiv Aviv e msLK gvbylK Avgv`i G Kgm~PxZ m KiZ cviev| 

vbxq mgq: 938 NUv, 27 mޤ^i 2013  
pag