AmaderShomoy.comhome


ej cևqvM Amvl wgUQ bv


W wicvU : cvkvKkwgK`i Amvl VKvZ ej cևqvM Kiv nQ| ZvZI wki wbivcv `Iqv hvQ bv| Drcv`b wZM֯ nQ| eo jvKmvbi Avkv KiQb gvwjKiv| wK kwgK`i gRywi `Z ew Ki mgSvZvi c_ AvMvZ KvhKi Kvbv c`c bB| c_g Avjv

cvkvKgvwjK`i msMVb wewRGgBG cuvP w`b AvbygvwbK 700 KvwU UvKvi mvweK wZi K_v ejQ| ck DVQ, kwgKi gRywi ew Kiv nj h eq nZv, wekLjvRwbZ wZ wK Zvi Pq Kg?

miKvi MwVZ b~bZg gRywi evW gvwjK cwZwbwa gv 600 UvKv evovbvi c֯ve `Iqvq kwgKiv wey nqQb| MZ kwbevi _K Zv ywji gZv Qwoq co| Uvbv Qq w`b ai Amvl-bivR PjjI kwgKi gRywi ewi welq cwiewZZ cwiwwZZ gvwjKiv wbR`i Aevb cwivi KiQ bv| GgbwK cwiwwZ kv KiZ kwgKbZv`i mI GLb ch Kvbv AvbyvwbK eVK Kibwb Zuviv|

eis msev` mjb Ki gwK w`q ejv nqQ, wekLjv e bv nj AvmQ C` eZb-evbvm w`Z cvieb bv KviLvbvi gvwjKiv| ^ivgxi m eVK cvkvKgvwjKiv wekLjv e bv nj Awbw`Kvji Rb KviLvbv e Ki `IqviI gwK w`qQb|

mvfvi, Avwjqv, MvRxcyi, bvivqYMmn `ki kZ kZ cvkvK KviLvbvi Drcv`b evnZ nQ Qq w`b ai| wewRGgBGi wnmve, MZ kwbevi _K eyaevi ch cuvP w`b Gme GjvKvq cvq 500 KvwU UvKvi Drcv`b evnZ nqQ| G Qvov mgqgZv RvnvRxKiY KiZ bv cvivq wegvb gvjvgvj we`k cvVvZ (Gqvi wkcgU) 200-250 KvwU UvKv AwZwi eq ne| me wgwjq jvKmvb 700 _K 750 KvwU UvKv ne ej `vwe KiQb gvwjK msMVbwUi mnmfvcwZ kwn`yjvn AvwRg|

Ze wewRGgBG KvhKix c`c wbQ bv GgbwU gvbZ ivwR bb gvwjK`i GB cwZwbwa| wZwb ejb, Amvli ci kwgKbZv`i m c_K eVK Kiv nqwb, G K_v mZ bq| gYvjq kwgKbZv`i m Avgiv GKvwaK eVK KiwQ|

Abw`K kwgKbZviv ejQb, mwVK c_ mgSvZvi welq wewRGgBG, weKGgBG wVK AvwiK gb nQ bv| gRywi welq Zuv`i gbvfveI cwivi bq, eis kwgK I kwgKbZv`i GKaibi gbvwˡK Pvc `Iqvi Kkj I lohi cyivbv Zˡi gaB NyicvK LvQb gvwjK bZe`| Zvi m AvQ KviLvbv ei gwK|

RvbZ PvBj evsjv`k mUvi di IqvKvm mwjWvwiwUi (wewmWweDGm) wbevnx cwiPvjK Kbv Avvi ejb, MZ eyaevi wewRGgBGi KqKRb kwgKbZvK wbq eVK nIqvi K_v wQj| wK, kl ch Zv ^iv gYvjq vbvi Kiv nq| Gi gvag kwgKbZv`i mvqweK Pvc ivLv nq|

Kbv Avvi AviI ejb, cwiwwZ kv KiZ wewRGgBG miKvii wewfb chvq K_vevZv ejQ| wK Avmj h BmygRywi, Zvi aviKvQI Zviv hvQ bv| wZwb gb Kib, gRywi ew wbq wewRGgBG hw` wbR`i Aevb KiZ, Zvnj cwiwwZ wbqY Avbv mnR nZv|

GKB aibi gZvgZ `b RvZxq MvgU kwgK KgPvix jxMi mfvcwZ I gRywi evW kwgK cwZwbwa wmivRyj Bmjvg| wZwb ejb, gRywi evW `Iqv wewRGgBGi AgvbweK I AhwK c֯veB mgmv mwi cQb g~j KviY| mvfvi ivbv cvRv ami ci wekevcx Zxe wb`v, mgvjvPbv I Amvl nj cwiwwZ mvgvj w`Z kwgKbZv`i mnvqZv Pvb Zuviv| GKvwaK eVKI nqQ| Avi gRywi evovbvi AmvlK `wgq w`Z ej cևqvM Kivi c_ nuvUQb Zuviv| Aek GUv Zuv`i wbR^ evcvi, Zv-I ejb kwgK`i GB cwZwbwa|

Ze ej cևqvMi Kkj bIqvi K_vwU A^xKvi KiQb wewRGgBGi mveK mfvcwZ Avym mvjvg gyk`x| wZwb ejb, Avgiv KD m` web nvK, mwU PvB bv| ZvB huviv Ggb KvR KiQb, Zuv`i weiB eev bIqv nQ| wK kvwwcq kwgK`i gviai Kivi Kvbv NUbv NUQ bv| wbgZg gRywi welq wZwb ejb, Avgiv ejwQ, hwK gRywi wbaviY Kiv nj Avgiv Zv gv_v cZ be|

jvKmvb evoQ: MvRxcyii Kvbvevox GjvKvi wgZvjx dvkb bvgi wbU cvkvK KviLvbv Qq w`b ai e| cwZw`bB KviLvbvi Pvi nvRvi kwgK nvwRiv w`q Pj hvb|

KviLvbvwUZ cwZw`b cvq 50 nvRvi wcm wU-kvU Zwi nq, hvi g~j Mo `o jvL Wjvi| mB wnmve Qq w`b gvU bq jvL Wjvii Drcv`b nqwb|

Avi GB Drcv`b bv nIqvq KviLvbvwUi Pvi-cuvPwU wkcgU ev cY RvnvRxKiY gwKi gyL coQ| MZ iveevi RvgvwbZ `yB jvL gvwKb Wjvi g~ji 41 nvRvi wcm cvjv evi wU-kvU RvnvRxKiYi ZvwiL _vKjI kwgK-Amvli Rb mwU cvVvbv hvqwb| G Qvov evwRj DPgvbmb AvovB jvL Wjvii 36 nvRvi wcm wU-kvUi wkcgUI AwbwZ nq coQ|

wkwUi gvwjK mq` Avey BDmyd Ave`yjvni m hLb GB cwZe`Ki K_v nq, ZLb wZwb GKwU evwqs nvDm Aevb KiwQjb| wZwb Rvbvb, mgqgZv wkcgU KiZ bv cvivq Amy kixi wZwb mLvb MQb Zv`i KvQ mgq evovbvi Abyiva wbq|

mgq bv evovj Kx ne RvbZ PvBj Avey BDmyd ejb, ZLb wegvb cvVvZ ne| m 700 kZvsk LiP eo hve| welqwU evLv Ggb, RvnvR GKwU 20 dyU j^v KbUBbvi 15 nvRvi wcm wU-kvU cvVvZ LiP nq GK nvRvi 400 Wjvi| Avi wegvb cvVvZ jvMe AvU _K bq nvRvi Wjvi| wegvb cYwU cvVvZ nj, wU-kvUi KvcowU Kbvi g~jB Kej Zuvi _vKe|

Avey BDmyd AviI ejb, Avwg kl nq MwQ| GB wZ wZb gvm ai eq eovZ ne| ivwb bv nj UvKv cve Kv_vq?

MvRxcyi m`i DcRjvi bvIRvo GjvKvi GKwU mvqUvi KviLvbv kwbevi _K gjevi ch e wQj| MZ eyaevi _K Drcv`b i njI 20 kZvsk kwgK DcwZ wQjb bv| KviLvbvwUZ cvq 16 nvRvi cvkvKkwgK KvR Kib|

GB mvqUvi KviLvbvq cwZw`b 60 nvRvi wcm mvqUvi Drcvw`Z nq| ZvZ Pvi w`b `yB jvL 40 nvRvi wcm mvqUvi Drcv`b nqwb| KqKevi mgqgZv wkcgU Kiv hvqwb| GLb wegvb cvVvZ cvq `yB KvwU UvKv jvKmvb ne `vwe Ki gvwjKc|

MvRxcyii Kvbvevox GjvKvi wicb wbUIqvi kwbevi _K mvgevi ch wZb w`b e wQj| cwZvbwUi gvwjK dviK nvmb ejb, Avgvi KviLvbvwUZ GK nvRvii ewk kwgK KvR Ki| QvU njI cwZw`b mvo Pvi _K cuvP jvL UvKv Ki jvKmvb bZ nqQ|

kwgKiv msNvZ Pvb bv: MvRxcyii wewfb GjvKvq MZ mvg I gjevi ek KqKRb kwgKi m K_v nq GB cwZe`Ki| gPvK GjvKvi G wU Gm Avcvijmi kwgK wdivR ejb, Avgiv KvR KiZ PvB| wK gRywi wbq Kvbv Avkvi Avjv `LwQ bv| Avgv`i AvbyvwbKfve wKQy RvbvbvI nQ bv|

AviK kwgK knx`yj Bmjvg ejb, wZb nvRvi UvKv eZb cvB| evmv fvovB w`Z nq mvo GK nvRvi 200 UvKv| KvbviKg Lq-ci w`b KvUvB| Zvi ciI Avgiv gvivgvwi PvB bv| bvh gRywi w`j KD ivvq bvge bv|

vbxq mgq : 0950 Nv, 27 mޤ^i 2013 
pag