AmaderShomoy.comhome


cuvP kZvwaK 'bZyb mvmx'


W wicvU : ivRavbxi wewfb miKvwi feb Uvi mvmmn wewfb mvmx KgKv RwoZ _vKjI ivRbwZK cwiPq Zviv wQjb aivQuvqvi evBi| Puv`vevwR, Lyb, gv`K eemvmn `xNw`b AcivaRMr `vwcq eovbv ivRbwZK `ji Gme m`m Gevi bZyb mvmx wnme AvBb-kLjv evwnbxi ZvwjKvfy nQ| GKwU Mvq`v msv BwZga G aibi cuvP kZvwaK ewK 'bZyb mvmx' wnme ZvwjKvfy KiQ| Zv`i ewki fvMB miKvwi `jmn wewfb ivRbwZK `j I A msMVbi c`avix bZv, hv`i KviI bvg Gi AvM mvmx wnme AvBb-kLjv evwnbxi ZvwjKvq wQj bv| mgKvj

Mvq`v msvi msMn Kiv IB ZvwjKvq wewfb feb MZ mvo Pvi eQi Uvi wbqYKvix`i bvgi ZvwjKv QvovI GKvwaK nZv gvgjvi Avmvwg, Aavix mvmx, Puv`vevR I WvKvZ`i bvgI DV GmQ| G ZvwjKv Zwii KvR kl chvq iqQ ej Mvq`v m~ Rvbv MQ| ZvwjKv Zwi kl njB Zv ^iv gYvjqmn cavbgxi Kvhvjq nvi Kiv ne| GKRb Mvq`v KgKZv mgKvjK ejb, ivRavbxi 49wU _vbv ai mvmx`i bZyb ZvwjKv Zwi nQ| G Qvov wkv cwZvb, we`yr feb, grm feb, cvwb Dbqb evW feb, cwievi cwiKbv feb, Iqvmv feb, bMi feb Ges GjwRBwW febmn KvwU KvwU UvKvi Uvi nq Ggb febKw`K mvmxivI IB ZvwjKvq iqQ| K`xq hyejxM, XvKv gnvbMi hyejxM I ^QvmeK jxM Ges QvjxMi bZv`i bvg DV AvmQ bZyb mvmx wnme| Mvq`v Abymvb KqKwU GjvKvq mvmx KgKv wj iqQb_ _vbv chvq Ggb KqKRb AvIqvgx jxM bZvi bvgI ewiq GmQ| Ze weGbwc I A msMVbi GjvKvwfwK KqKRb KvWvii bvg DV GmQ, hviv eZgvb miKvii AvgjI ecivqv wQj|

Mvq`v m~ Rvbvq, KqK eQi ai mvmx`i ZvwjKv nvjbvMv` Kiv nqwb| G Qvov ivRbwZK g`` bvbv mvmx KgKv KijI AbK wQj aivQuvqvi evBi| Aciva Kivi ciI ivRbwZK KviY Zv`i wei _vbvq Kvbv gvgjv nqwb| gvgjv njI eev bIqv hvqwb| RvZxq wbevPbi AvMB Gme mvmxK

wbqY KiZ ZvwjKv nvjbvMv` Kiv nQ|

IB m~wU Rvbvq, bZyb mvmx ZvwjKvq bvg DV Avmv XvKv gnvbMi hyejxMi (Di-`wY) mnmfvcwZ, 

hyM mv`Kmn wewfb ii ek KqKRb bZvi bvg iqQ| Zv`i ga 'L', 'g', 'i' Av`vii wZb bZv, gwZwSj GjvKvi wPwZ GKRb QvjxM bZv I GKB GjvKvi 'k' Av`vii hyejxMi GKRb bZv iqQb| wLjMuvI I kvnRvnvbcyi _vbv QvjxMi kxl `yB bZv, wLjMuvI I meyRevM _vbv AvIqvgx jxMi kxl `yB bZv I ivgcyiv _vbv QvjxMi GKRb bZv iqQb| G Qvov XvKv gnvbMi `wYi bZyb 4 b^i IqvWi QvjxMi mveK KqKRb bZv I meyRevM _vbv QvjxMi mveK GK bZvi bvgI iqQ ZvwjKvq|

jkvb GjvKvq wgx nZvKvi ci hyejxMi (Di) mvsMVwbK mv`K Pjmn Zvi ek KqK wkli bvgI iqQ bZyb mvmx ZvwjKvq| `xNw`b wkv feb `vwcq eovbv kwdK, xov febi Pj, grm febi eKyj I we`yr febi wgRvbmn Zv`i Abymvix`i bvgI DV GmQ| XvKv wekwe`vjq, XvKv KjR, wLjMuvI gWj KjR I wekwe`vjq, wgicyi miKvwi evOjv KjR, jkvb wZZygxi KjRmn KqKwU wkv cwZvbi QvjxMi KqK bZvi bvgI iqQ IB ZvwjKvq|

vbxq mgq : 1006 Nv, 27 mޤ^i 2013 
pag