AmaderShomoy.comhome


fvUvimsLvi welqwU MvwYwZK fyj nZ cvi


W wicvU : fvUvi ZvwjKvq fvUvii msLvq Miwgji welq Bwm ejQ, Kwgkbi WvUveR Kvbv mgmv bB| Ze msLvi welqwU MvwYwZK ev hvwK ev KiwYK fyj nZ cvi| Gi Rb Bwm mg^q wUg KvR KiQ| Zviv welqwU Z` KiQ ej RvwbqQb wbevPb Kwgkbvi gv: kvnbIqvR| MZKvj ki evsjv bMi wbevPb Kwgkb mwPevjq wbRi `dZi mvsevw`K`i mv_ AvjvcKvj wZwb G K_v Rvbvb| mvo Pvi jvL fvUvi Miwgji evcvi wZwb ejb, gvV _K h Z_ AvmQ Zv mZ bv-I nZ cvi| Avgiv msev`gvag RvbZ ciwQ h Gevii fvUvi ZvwjKvq cuvP jvL fvUvii Miwgj cvIqv MQ|

Zvi Rb Avgiv hvPvBevQvB KiwQ| wZwb ejb, fvUvi ZvwjKv cKvki mgq h msLv AvmQ Zv GLbv aiv nQ wK bv Zv `Lv nQ| kvnbIqvR ejb, gvVchvqi cvVvbv wicvU Kv_vI Svgjv nqQ| Kvb GjvKvi fvUvi wicvU hvM nqwb ev Kvb GjvKv wicvU _K ev` coQ| wZwb ejb, Avgv`i fvUvi AvBwWi Z_jv mvfvi ivLv nq| wdvi wc֛U PK Ki Avgiv Z_jv mvfvi ivwL| mvfvi fyj nIqvi Kvbv KviY bB| fvUvi msLv Miwgji welqwU hvPvBevQvB Ki `Lv nQ| Avkv KiwQ `y-GKw`bi ga welqwU Rvbv hve| wZwb ejb, Bwmi AwZwi mwPei bZZ GKwU wUg welqwU `LQ|

Kwgkbvi ejb, GB aibi fyj AvMI GKevi nqQ| Gevii welqwU AvMi fyji cybivew wK bv Zv-I `Lv nQ| bZyb ivRbwZK `j mvswZK gywRvUi evcvi MZKvj Avcw `qvi kl ZvwiL wQj; Gi ga Kvbv Avcw Rgv coQ wK bv RvbZ PvBj wZwb ejb, GB welqwU Avgv`i mswk kvLv `LQ| Zv`i KvQ nqZv AvmZ cvi| MZKvj eyaevi XvKvq cvki GjvKvq nvjbvMv` fvUvi AvBwW weZiYi KvR i nIqvi ci wewfb MYgvag fvUvi ZvwjKvq cvq cuvP jvL fvUvi wbq Miwgji Lei cKvk nq|

vbxq mgq : 1022 Nv, 27 mޤ^i 2013 
pag