AmaderShomoy.comhome


gvwjZ ZyqviM Rw`i kvwPyw evwZji gwK


W wicvU : Ryb mvw`Z kvwPywi cwZ miKvi h_vh_ mvb c`kb KiQ bv G AwfhvM Gb gvwji ZyqviM wewQbZvev`xiv ejQb kvwPyw evwZj Ki `eb Zviv| ZyqviMi wZbwU `j eyiwKbv dvmvՇZ mfv Ki kvwPywZ AskMnYKvix mKj `jK WK GK Riix mfv Kivi Avn&evb RvwbqQ|A weiwZi ci RvZxq wbevPb AbywZ nq gvwjZ Ges gvwji mbvevwnbxK ZyqviMi Dˇi AewZ wK`vj kni wdi hvIqvi AbygwZ `qv nq| dvi mnvqZvq Bmjvgx Rw MvxjvK Rvic~eK `kwUi Div‡j Pj hZ eva Kivi ci _K cwmWU Bevwng eDevKvi wKBZv gvwjK wwZkxj ivLvi Rb Pv Ki hvQb|bvkbvj gyfgU di ` wjevikb Ae AvRvIqv` (GbGgGjG) Gi GKRb cwZvZv m`m gvmv AvM AvPvivZvDgb enwZevi GK weewZZ eyiwKbv dvmvi cvkeZx ivRavbx IDAvMvWvDMvDՇZ Ryb gvm mvw`Z kvwPywZ Kiv cwZvjv evevqb KiQ bv ej gvwj miKviK Awfhy Kib| we`kx GK evZv msvK wZwb Rvbvb, kvwPywZ Kiv cwZvjvi cwZ mvb c`kb KiQ bv Zviv|gvwj miKvi ev gvwjZ AevbKvix RvwZmsNi kvwivKvix wgkb G evcvi ZvrwYK Kvbv ge Kiwb| Rybi 18 ZvwiL Kiv IB kvwPywi ci ZyqviMi bZviv ay gvwji mbvevwnbxK wK`vj wdi hZ AbygwZ w`qwQjv| Zviv RvwbqQ, kvwPyw Abyhvqx miKvi GLbv Zv`i ew``i gyw w`Z i Kiwb| Aciw`K cheKiv ejQb, wK`vj Zv`i NvwUi evBiI hvZvqvZ KiQ ZyqviM hvviv| Pyw Abyhvqx wewQbZvev`x hvv`i Zv`i NvwUZB Aevb Kivi K_v|

vbxq mgq : 0018 NUv 27 mޤ^i 2013 
pag