AmaderShomoy.comhome


cywjki m wkweii msNl, niZvji gwK


W wicvU : ivRkvnx wbDgvKU GjvKvq evi ejv cb 12Uvi w`K wkweiKgx`i m cywjki msNli NUbv NUQ| ci Awfhvb Pvwjq Pvi RbK AvUK KiQ AvBbkLjv ivKvix evwnbx|

Gmgq cywjk cwiwwZ wbqY AvbZ ivevi eyjU, wUqvikj I mvD MևbW wbc Ki wkweiKgx`i Qf Ki `q|

G NUbvq 5 Rb AvnZ nqQ ej cPvi Kiv njI ivRkvnx gwWKj KjRi Riwi wefvM LuvR wbj KZc mLvb AvnZ KD hvqwb ej Rvbvb| 

ivRkvnx gnvbMixi evqvwjqv gWj _vbvi fvicv KgKiZv (Iwm) wRqvDi ingvb wRqv Rvbvb,  ejv cb 12Uvi w`K wkweiKgxiv ivRkvnx wekvwe`vjqi Qvwkweii mUvwi mvBdywb Bqvwnqvmn AvUK bZv-Kgx`i gywi `vweZ SwUKv wgwQj ei Ki| Gmgq cywjk evav w`j Zviv cywjkK j Ki evcK BUcvUKj wbc I KKUji weviY NUvq|  ci cwiwwZ wbqY AvbZ cywjk ivevi eyjU, wUqvikj I mvD MևbW wbc Ki Zv`i Qf Ki `q|    

G NUbvq wbDgvKU, myjZvbvev`, Kv`iMmn Avkcvki GjvKvq Awfhvb Pvwjq Pvi wkweiKgxK AvUK Ki AvBbkLjv ivKvix evwnbxi m`miv| 

 NUbvi ci _K Gme GjvKvq evcK AvBbkLjv evwnbxi m`m gvZvqb iqQ ej Rvbvb Iwm|

cmZ, AvUK ivRkvnx wekvwe`vjqi Qvwkweii mUvwi mvBdywb Bqvwnqvmn bZv-Kgx`i gyw bv w`j ivevevi ivRkvnx wefvMi Pvi Rjvq (ivRkvnx, bvUvi, PuvcvBbeveM I cvebv) mKvj mܨv niZvji WvK w`qQ ivRkvnx gnvbMi Qvwkwei |  evsjvwbDR

vbxq mgq :0022  NUv 27 mޤ^i 2013 
pag