AmaderShomoy.comhome


wRGmwc wMZ ivLv kwgK^v_ weivax


W wicvU : cavbgx kL nvwmbv evsjv`kx cYi Rb RbvijvBRW wmg Ae wcdvi (wRGmwc) myweav wMZi wmv cZvnvi AvgwiKv miKviK evSvbvi Rb `kwUi eemvqx bZv`i cwZ Avn&evb RvwbqQb| cavbgx wbD BqKi vbxq mgq enwZevi Zvi nvUj myU hyiv P^vi Ae Kgvmi hyiv-evsjv`k IqvwKs M֓ci GK eVK G Avn&evb Rvbvb|bZyb evZv 

kL nvwmbv ejb, wRGmwc wMZi dj Zv wRGmwc KgcvBq Ges kwgK`i KjvY wbwZi cwieZ kwgK`i ^v_ wZM֯ Kie|

wZwb ejb, kwgK`i KjvY I wbivcv Ges KgcvBqi bvg wRGmwc myweav wMZ mg_bhvM bq| wKQy `yNUbvi KviY wRGmwc myweav wMZI mg_bhvM bq| wk퇶 G aibi `yNUbv weki Abvb vb GgbwK DbZ wekI AbeiZ NU _vK|

kL nvwmbv ejb, eZgvb miKvi gZvq Avmvi ciciB MvgU kwgK`i eZb I Abvb myweav ewi c`c wbqQ Ges Aveviv Zv`i eZb ewi cwqv PjQ|

wZwb G cm ivbv cvRv ami NUbvq wbnZ MvgU kwgK`i cwievi I AvnZ`i Avw_K mnvqZv c`vb miKvii bqv c`ci K_v DjL Kib|evmm

vbxq mgq : 1235 Nv, 27 mޤ^i 2013 
pag