AmaderShomoy.comhome


cvskvq wjwe BDwc m`mi gZy


W wicvU : ivRevoxi cvskvq wjwe `yB BDwc m`mi ga `ek Kygvi (35) gviv MQb| 

eyaevi wjwe nq `yB w`b wPwKrmvi ci evi mKvj mvo 8Uvi w`K XvKv gwWKj KjR nvmcvZvj Zvi gZy nq|

wbnZ `ek Kygvi DcRjvi cvv BDwbqbi 3bs IqvWi BDwc m`m Ges IqvW AvIqvgx jxMi mvaviY mv`K| 

eyaevi fvi BDwbqbi AvaviKvVv weji avi BDwc m`m `ek Kygvi (35) I dqR DwbK (38) GK `j `ye gv_vq, cU I eyK wj Ki cvwjq hvq| 

iZi AvnZ Aevq GjvKvevmx Zv`i Dvi Ki dwi`cyi gwWKj KjR nvmcvZvj fwZ Ki| ci Zv`i Aevi AebwZ nj XvKv gwWKj KjR nvmcvZvj vbvi Kiv nq| 

evi mKvj mvo 8Uvi w`K mLvb wPwKrmvaxb Aevq `ek Kygvii gZy nq| 

Gw`K, 6bs IqvW BDwc m`m dqRDwb XvKv gwWKj KjR nvmcvZvj wPwKrmvaxb| Zvi Aev AvkvRbK ej nvmcvZvj m~ Rvbv MQ|

cvv BDwbqb AvIqvgx jxMi mvaviY mv`K Avyi ie  Rvbvb,  AvaviKvVv wej 2 BDwc m`m miKvii KvQ _K wejwU e`ve wbq gvQ Pvl Ki AvmwQjb| ek KqKw`b ai `yeiv Zv`i KvQ Puv`v `vwe Ki AvmwQj| 

eyaevi NUbvi mgq Zviv wej cvnviv w`wQjb| G mgq `yeiv Zv`i wj Ki cvwjq hvq|

KvjyLvjxi gMx cywjk Z`K`i Dc cwi`kK (GmAvB) gv. bRij Bmjvg NUbvi mZZv wbwZ KiQb|

Gw`K,BDwc m`m wjwe nIqvi NUbvq eyaevi (25mޤ^i) `ek Kygvii x Avjcbv ivbx ev`x nq cvskvi KvjyLvjx _vbvq GKwU gvgjv `vqi Kib| gvgjvq Pigcw msMVb wecyj evwnbxi cavb wecyjmn 10 RbK Avmvwg Kiv nq| Gici `yBRbK MdZvi Ki cywjk| Giv njb-iZb(37) I wLjv(25)|evsjvwbDR

vbxq mgq : 0037 NUv 27 mޤ^i 2013 
pag