AmaderShomoy.comhome


Lyjbvi c_ jsgvP eni


W wicvU :  ivgcvj Zvc we`yr K` evwZji `vweZ jsgvP hkvi _K Lyjbvi Dχk hkvi QoQ mKvj 10Uvq| Gi AvM MZKvj mܨv 7Uv 50 wgwbU  jsgvP eni hkvi kni cևek Ki|XvKvUvBgm

 

G mgq C`Mvn gq`vbi mvgb jsgvP evevqb KwgwU hkvii bZv I hkvievmx jsgvPK ^vMZ Rvbvb| ci UvDb nj gvV jsgvPi mgvek AbywZ nq|

 

mgvek bZe` ejb, we`yr Drcv`bi e weK AvQ, my`iebi weK bB| KwZcq ewi cKU fvix Kivi Rb my`iebK asmi cuvqZviv Kiv nQ| ZvB hKvb g~j ivgcvji Zvcwe`yr K` vcb e KiZ ne|

 

mgvek QvovI XvKv I hkvii mvswZK msMVbjv msMxZi gvag ivgcvj we`yr K` vcbi cwZev` Rvbvq|

 

jsgvP evevqb KwgwU hkvii m`m mwPe gvngy` nvmvb eyjy Rvbvb, mgvek kl jsgvP AskMnYKvixiv knii Wv. Avyi ivvK KjR ivZ hvcb Kib| evi mKvj 10Uvq KjR Kvvm _K  jsgvP Lyjbvi Dχk hvv i Ki|

vbxq mgq : 1243 Nv, 27 mޤ^i 2013 
pag