AmaderShomoy.comhome


nvq`vev`, gymwjg MYnZvi GK ARvbv Kvwnbx


W wicvU : wewUk _K fviZ-cvwKvb fvMi mgq 1947 mvj wn`y I gymwjg`i mv`vwqK `vvq cvq 5 jvL jvK wbnZ nq| cavbZ fviZ-cvwKvb mxgveZx GjvKvjvZB IB nZvnZi NUbv NU| Lei: wewewmi|

wK Gi GK eQi ciB ga fviZ AviKwU wbgg MYnZvi NUbv NU| IB MYnZvi NUbv AvRI BwZnvm A iq MQ|

wewUk mvgvR _K gy nIqvi ci 1948 mvji mޤ^i Ges Avei ga fviZ cvq Avav jvL gymwjgK nZv Ki bZyb fviZxq ivxq KZc| Zv`i jvBb awiq wbwePvi wj Ki nZv Ki ZrKvjxb fviZxq mbvevwnbxi m`miv|

IB NUbvi evcvi fviZ miKvi KLbvB Kvbv cwZe`b cKvk Kiwb| dj Lye AmsLK fviZxqB IB MYnZvi K_v Rvb| mgvjvPKiv `vwe Kib, fviZi cwZwU miKviB IB NUbvi Z_ Mvcb Ki iLQ|

fviZ-cvwKvb fvMi mgq h wn`y-gymwjg mv`vwqK `vv nq Zvi GK eQi ci gafviZi nvq`vev` IB MYnZvi NUbv NU|

wewUk JcwbewkK kvmbvgj fviZ cvq 500wU ^vq kvwmZ ivRZ wef wQj| 1947 mvj ^vaxbZvi mgq cvq mejv ivRZB bZyb iv fviZ dWvikb hvM `q| wK nvq`vev`i wbRvg ^vaxbZv `vwe Kib| GZ bqvw`wji wn`y bZviv LyeB Am nb|

bqvw`wj Ges nvq`vev`i ga GK `xN wZ APjvevi ci fviZ miKvi Aekl ahnviv nq co| wn`y msLvMwi fviZi K` GKwU ^vaxb gymwjg iv Zviv KvbvfveB gb wbZ c֯yZ bb|

Zviv AviI AvZwZ nq co hLb nvq`vev`i mePq kwkvwj gymwjg ivRbwZK `ji mk DBs KqKwU wn`y Mvg vm Zwi Ki| Avi G NUbvwUKB ARynvZ wnme eenvi Ki cavbgx RInijvj bni nvq`vev` mvgwiK Awfhvb Pvjvb| 1948 mvji mޤ^i fviZxq mbvevwnbx nvq`vev` AvgY Ki|

fviZi ivxq mbvevwnbx mnRB wbRvgi evwnbxK civwRZ Ki| wK Gici fviZi ivxq evwnbx gymwjg`i Ici GK fqven wbabh Pvjvq| Zviv gymwjg`i Nievwo MYnvi Avb cywoq `q, jyUcvU Pvjvq Ges bvix-cyil wbwekl MYnvi nZv I MYalYi gZv NUbv NUvq|

Gme NUbvi Lei bqvw`wjZ cuQvbiv ci cavbgx bni GKwU Kwgkb ciY Kib Gi Z` Kivi Rb| IB Z` `j KqKRb gymwjgI wQjb| Gi bZZ wQjb cwZ my`ijvj bvg GK KsMm m`m| wK IB Z` cwZe`b Avi Kvbv w`bB cKvk Kiv nqwb|

my`ijvji bZZvaxb `jwU nvq`ev`i cvq mejv MvgB cwi`kb Ki| IB fqven nZvh _K euP hvIqv cwZwU Mvgi gymwjg`i mv _K Zviv GKwU cwZe`b Zwi Kib| mLvb ejv nq, Avgiv G evcvi AKvU me Z_-cgvY cqwQ h, fviZxq mbvevwnbx Ges vbxq cywjk m`mivB nZvh, jyUcvU Ges Abvb Aciva AskMnY KiQ|

Z` Avgiv GI Z_ cqwQ h, mbv m`miv wn`y m`vqi jvK`i gymwjg`i evwoNi I `vKvbcvU jyUcvU Drmvn hywMqQ| GgbwK AbK mbv m`miv wn`y`i Gme Aciva KiZ eva KiQ|

IB cwZe`b AviI ejv nq, gymwjg`i wbi Ki mme A wn`y`i gvS weZiY Kiv nq| dj wn`yiv gymwjg`i Ici Zv`i wRNvsmv PwiZv_ Kivi myhvM cq hvq|

GgbwK AbK fviZxq mbviv wbRivB nZvh Ask bq| cwZe`b ejv nq, AmsL vb mbv m`miv Mvg Ges knijv _K AmsL gymwjg hyeK`i ai wbq Gm Zv`i Vvv gv_vq Lyb Ki|

Ze Z` GI ejv nq, KqKwU vb fviZi mbv m`miv fvjv AvPiY Ki Ges gymwjg`i iv Ki|

gymwjg`i Ici wn`y`i IB nZvhK AbK nvq`vev`i mk gymwjg ivRbwZK msMVbjv KZK wn`y`i Ici Pvjvbv e eQii wbcxobi cwZkva wnmeI evLv Ki _vKb|

my`ijvji bZZvaxb bni Kwgkbi cwZe`bi m hy GK Mvcb bvU wn`y`i IB wbgg wRNvsmvi weeiY `qv nq Gfve, AmsL vb Avgiv cuPZ _vKv gZ`nc~Y Kyqv `LZ cqwQ| G iKg GKwU KyqvZ Avgiv GK 11wU gZ`n `LZ cqwQ, hvi ga wk mvbK eyK Rwoq ai ivLv GK bvixi gZ`nI iqQ|

Avgiv AmsL gZ`ni wewfb A cZi UyKiv MZi ga cyuZ ivLZI `LwQ| AmsL vb gymwjg`i gZ`n cywoq djZI `LwQ Avgiv| gZ`n cvovbvi ci Aewk nvoMvo Ges gv_vi LywjI co _vKZ `LwQ Avgiv|

my`ijvji cwZe`b 27 _K 40 nvRvi gymwjgK nZvi K_v ejv nq| my`ijvji IB cwZe`b cKvk bv Kivi wmvi KviY mK cavbgx bni Kvbv evLv `bwb| Ze aviYv Kiv nq, fviZ-cvwKvb fvMi ci `kevcx wn`y I gymwjg`i gvS h evcK nvbvnvwb i nq Zv AviI eo hZ cvi GB Avkvq meZ bni IB cwZe`b cKvk Kibwb|

Avi GUvI cwivi bq h, AvR KqK `kK ci GmI Kb fviZi BwZnvmi cvV cyKjvZ IB NUbvi Kvbv weeiY hy Kiv nqwb| GgbwK AvRI Lye A msLK fviZxqB mw`b wVK Kx NUwQj Zv Rvbb|

my`ijvji wicvU AvRI avqvkvQb iq MQ| hw`I mwZ bqvw`wjZ AewZ bni wZ hv`yNi Ges M֚vMvi IB cwZe`bi KwcwU c`kb Ges cvVi Rb Dy Ki `qv nqQ| AviwUGb

vbxq mgq : 0047 NUv 27 mޤ^i 2013 
pag