AmaderShomoy.comhome


fvUvi ZvwjKvq Miwgj bB: Bwm


W wicvU : wbevPb Kwgkb (Bwm) RvwbqQ, wbevPb Kwgkb _K Zwi Kiv 9 KvwU 19 jvL 48 nvRvi 21 Rbi eZgvb fvUvi ZvwjKvq Kvbv Miwgj bB| enwZevi KqKwU msev` gvag 'cuvP j fvUvii Miwgj' wkivbvg msev` cKvwkZ nj mw`b ivZB Bwm GK msev` wew߇Z GB Z_ Rvbvq|XvKvwicvU

 

msev` wew߇Z ejv nq, bZyb fvUvi wbeb GKwU Pjgvb cwqv| GB cwqvq 18 ermi c~YZv mvc GKRb hvM evsjv`wk bvMwiK eQii h Kvbv mgq fvUvi ZvwjKvq wbRi bvg wbeb KiZ cvib| GKB m gZyRwbZ KviY fvUvi ZvwjKv _K bvg KZb KivZ cvieb|

 

wew߇Z ejv nq, fvUvi`i Ave`bi cwicwZ bZyb fvUvi Afywi dj fvUvi ZvwjKvq fvUvi msLv me mgq GK _vK bv|

 

Bwmi fvlgZ, weMZ 2007 mvj _K wbevPb Kwgkb evsjv`k fvUvi ZvwjKv cYqb mevaywbK chyw I DbZZi eevcbv cwZ MnY Ki AvmQ| hvi dj wbfyj fvUvi ZvwjKvi gvag 2008 mvj AbywZ 9g RvZxq msm` wbevPb I cieZx RvZxq msm`i k~b Avmbi wbevPbmn Abvb vbxq wbevPbmg~n cwiQb, wbfyj I KvhKi Qwemn fvUvi ZvwjKv viv mvw`Z nqQ| hv `kxq I AvRvwZK gnj MnYhvMZv Ges cksmv ARb KiZ mg_ nqQ| we`gvb fvUvi wbeb cwqvq cwZwU fvUvii Qwe, Avyji Qvc MnY I cieZxZ KvwiMwi chywi gvag Zv mbv Kiv nq weavq GZ Z fvUvi nIqvi Kvbv myhvM bB|

 

AvaywbK chywi mnvqZvq fvUvi msLv cYqb Kivq wbevPb Kwgkbi Z_fvvi fyjvwi AeKvk bB ej Bwm RvwbqQ| mekl 26 mޤ^i 2013 ZvwiL ch mviv `ki fvUvi msLv 9 KvwU 19 jvL 48 nvRvi 21 Rb|

vbxq mgq : 1250 Nv, 27 mޤ^i 2013 
pag