AmaderShomoy.comhome


'wbevPb KwgkbK kwkvjx f~wgKv wbZ ne'


W wicvU : AvMvgx `kg RvZxq msm` wbevPb wbq `ki gvbyl cni YQ| GKwU MYZvwK `k RbMYi fvUvwaKvi cևqvM GKwU gwjK AwaKvi| GKwU MYZvwK `k Aeva, myy I wbicfve wbevPb KiZ cvivI GKwU Pvji welq|XvKvwicvU

 

G AvMvgx RvZxq msm` wbevPbK Aeva, myy I wbicfve cwiPvjbv Kivi i`vwqZ wbevPb Kwgkbi nvZ| wbevPb KwgkbB cvi mKj ivRbwZK `jK mv_ wbq GKwU my`i, Aeva, wbic I MnbhvM wbevPb Dcnvi w`Z| wK wbevPb Kwgkb KZUyKy c֯ywZ MnY KiZ ciQ mUvB GLb ck| Ze `jxq miKvii Aaxb, bv  wb`jxq ZˡveavqK miKvii Aaxb wbevPb ne m evcvi  wbevPb Kwgkb GLbv P~ovfve wmv w`Z e_ nqQ|

 

Abw`K wbevPb wbq `ki cavb `jjvi ga Uvbvcvob PjQ| `ki cavb ivRbwZK `j AvIqvgx jxM ejQ AvMvgx RvZxq msm` wbevPb `jxq miKvii AaxbB ne| Avi `ki cavb weivax `j weGbwc I Abvb `jjv ejQ, wb`jxq  wbic ZˡveavqK miKvii Aaxb wbevPb PvB|

 

AvMvgx wbevPb wbevPb Kwgkbi f~wgKv wK nZ cvi G welq wUAvBwei wbevnx cwiPvjK W. BdZvLvivgvb XvKvwicvUUvqwUdvi.KgK ejb, wbevPb wK c`k mskvabxi gvag ne, bvwK wb`jxq wbic ZˡveavqK miKvii Aaxb ne welqwU wbevPb KwgkbK AwZ `Z wbwZ KiZ ne |

 

Ggb cwZZ wbevPb nZ ne hvZ mKj ivRbwZK `ji AskMnY wbwZ Kiv hvq| Avi AvMvgx 24 Aveii AvMB hw` wbevPb Kwgkb mwVK wmv w`Z bv cvi Zvnj `k AivRKZvi w`K GwMq hve|

 

wZwb ejb, AvMvgx wbevPbK kwkvjx KiZ wbevPb KwgkbK (BwmK) bZZi f~wgKvq AeZxY nZ ne| cvkvcvwk wbevPb Kwgkbi h Rbej iqQ Zv`i ckv`vwiZi gbvfve cvlY KiZ ne|

 

wZwb Aviv ejb, mykxj mgvR _K i Ki mvaviY RbMY mKjB GLb AvMvgx msm` wbevPbi w`K ZvwKq AvQ| G BwmK AvMvgx 24 Aveii AvM Ggb GKwU wmv wbZ ne h wmvi gvag mKj ivRbwZK `ji wbevPb AskMnY wbwZ _vK|

 

GLb mvaviY RbMYi Acvi cvjv AvMvgx wbevPb AvqvRb Kgb f~wgKv cvjb Kib Zv `Lvi Rb|

vbxq mgq : 1259 Nv, 27 mޤ^i 2013 
pag