AmaderShomoy.comhome


gwK-avgwKZ KmvB Kv`ii iv nebv: Kvgij


W wicvU :  weGbwc-RvgvqvZi Kvbv gwK-avgwK Kv`i gvjvK iv KiZ cvie bv ej ge KiQb AvBbcwZgx AvW. Kvgij Bmjvg| evi `ycyi RvZxq cmKve weGbwci bZv`i gwKi ivRbxwZ Ges AvMvgx msm` wbevPb kxlK AvjvPbv mfvq wZwb GB ge Kib| AvjvPbv mfvi AvqvRb Ki eey GKvWgx|XvKv UvBgm

hyvcivax`i wePvi AvRvwZK gvbi nqwb ej weGbwci vqx KwgwUi m`m evwivi gI`y` Avng`i ee cm Kvgij Bmjvg ejb, GKvˇii NvZK`i mv_ weGbwci Mfxi mLZv iqQ| GB KviYB Zvi Ggb ee|

wZwb ejb, hyvcivax`i wePvi evsjv`ki 16 KvwU gvbyli `vwe| GB `vwe Dcv Kivi gZv Kviv bB| gvbeZvweivax Acivai AwfhvM Av`vjZ Kv`i gvjvi duvwmi ivq w`qQ| Avi Av`vjZi ivq AbyhvqxB h_vmgq Kv`i gvjvi duvwmi ivq KvhKi Kiv ne| Kviv gwK-avgwKZ Kv`i gvjvi duvwmi ivq KvhKi evNvZ mw ne bv| mgq gZB ivq KvhKi ne|

weGbwci Dk AvBbcwZgx ejb, hw` mgSvZv Pvb Zvnj msNvZ I bivRi c_ cwinvi Ki Lvjv gb wbq msm` Avmyb| GLbI AvjvPbvi `iRv Lvjv AvQ| Ze AvjvPbv nZ ne msweavb gvZveK| msweavbi evBi AvjvPbvi Kvbv myhvM bB|

wZwb ejb, weGbwc ZˡveavqK miKvii K_v ej gvbylK MvjK auvavq ivLZ Pvq| wK gvbyl ZˡveavqK miKvi evS bv| gvbyl evS myy I wbic wbevPb| Avi mUv GKgv msweavb AbyqvqxB mge|

wZwb AwfhvM Ki ejb, MYZK asm I gvbylK AvZi ga ivLZ weGbwc ZˡveavqK miKvi eevi K_v ejQ|

AvqvRbK msMVbi Dc`v BkwZqvK nvmb w``vii mfvcwZZ AvjvPbv mfvq ee ivLb, msMVbi mfvcwZ gvqyb Kexi wgwR, mnmfvcwZ iRvDj Kwig cgyL|

vbxq mgq : 1329 Nv, 27 mޤ^i 2013 
pag