AmaderShomoy.comhome


ivRkvnxZ wkwei-cywjk msNl, AvnZ 15


gwneyj Aviwdb, ivRkvnx _K : ivRkvnx bMixi bMixi wbDgvKU GjvKvq wkwei-cywjk msNl 3 Rb wjwemn 15 AvnZ nqQ| NUbvj _K cywjk cvuP wkweiKgxK AvUK Ki|

evi mKvj mvo 11Uvi w`K ivwe Qvwkweii mvaviY mv`K mvBdywb BqvwnqvK MdZvii cwZev` wevf wgwQj ei Kij GB msNli NUbv NU|

cZ`kxiv Rvbvq, mKvj KqKk wkweiKgx wbD gvKU GjvKvq Rov nq wgwQj ei Ki| bvkKZvi Avkvq cywjk Zv`i evav w`j wkweiKgxiv cywjkK j Ki wXj QyoZ i Ki|

 

Gmgq cywjk cwiwwZ wbqY AvbZ ivevi eyjU, wUqvikj I mvD MևbW wbc Ki wkweiKgx`i Qf Ki `q| G msNl 3 Rb wjwemn 15 AvnZ nq| ci IB GjvKvq AwZwi cywjk gvZvqb Kiv nq|

vbxq mgq : 1349 Nv, 27 mޤ^i 2013 
pag