AmaderShomoy.comhome


1948 mvj fviZ gymwjg nZvi NUbv BwZnvm VuvB cvqwb!


gyKzj nvq`vi: 1940 Gi `kKi kl w`K fviZi nvq`vivev` GK MY nZvi NUbvq Pwjk nvRviiI ewk gymwjg wbnZ nqwQjb| Ze mB MY nZvi NUbv ejZ Mj PvcvB cowQjv GZvw`b| Lv` fviZB  Lye ewkifvM gvbyl Rvbbv GNUbvi K_v| m mgq fviZxq mbvevwnbxi m`m`i NUvbv GB MY nZv, alY Ges jyU-cvUi NUbvi Z`Z nqwQj miKvixfveB| my`i jvj bvgi H cwZe`bwU GZB ggkx Ges fqsKi wQj h fviZxq Kvbv BwZnvm eBq Zvi vb nqwb| wewewmi gvBK_bmbi cwZe`bwU  wbg cwiekb Kiv njv-

1947 mvji AvM fviZ-cvwKZvb ^vaxbZvi mgqwUZ wn`y-gyjwjg `vvi LeiwU Avgiv mevB Rvwb| mv_ GUvI Rvwb H `vvq wbnZ nq AZZ cvuP jvL gvbyl| `ywU bZzb `ki mxgvZ GjvKv ai Pjv G `vv mviv weki gvbylKB nZf^ Ki w`qwQjv| wK H `vvi GK eQi ci fviZi GKevi K` GjvKvq nIqv MY nZvi Avi GKwU NUbvi Kvwnbx cvq meviB ARvbv| 

Zviv mLvbKvi gvbyl`i GKwU zji gvV WK GbwQjv| hLb gymwjgiv mLvb Gm Ro nq, Zviv ZLb Zv`i jvwV cUv A_ev Mii gZv RevB Ki nZv Ki| mLvb KqK k dzU chZ i eq hvq| kl gZ `njv GKwU Kzqvi ga dj `q Zviv| 80 eQii AvBb Dwb mvwKe H NUbvi M ejwQjb| hwU nvq`vivev` ivR 1948 mvji mޤ^i/Avei gvm NUwQjv| ewUk kvmbvgj ^vaxb gymwjg kvmK A_vr nvq`vivev`i wbRvg kvmKiv ^vaxb fviZi AvbyMZ ^xKvi bv KivZB NUwQjv GB wecw| 

Gi mv_ ivRi wn`y RbMvwi mv_I gymwjg RbMvwi weiva Zv wQjvB| me wgwjq G chvq nvq`vivev` fviZxq mbvevwnbx AvgY Ki| welqwUK cywjkx AvgY ej cvi cZ Pvq fviZxq KZc| GKB mv_ Zviv ej cywjkx GB GvKkb wQjv LyeB A mgqi Rb| Ges Lye ewk icvZ mLvb nqwb| Avmj Kx ZvB wQjv ? 

Kvbv Kvbv RvqMvq mbv m`miv wewfb Mvg, gnjv I kni _K gymwjg cyil`i ai Gb Vvv gv_vq nZv Ki| nvq`vivev`i MY nZvi NUbvi ci fviZi cavbgx RIni jvj bni w`wj _K miKvixfve GKwU Z`Z KwgwU MVb Kib| mLvb wn`y-gymwjg Dfq mc`vqi bZvivI wQjb| mB Z`Z KwgwUi wicvUB ejv nq Gme K_v| 

cavbgx RIni jvj bni m mgq ejwQjb, Avgv`i AekB mZ RvbZ ne| Zv bvnj fwelZ wg_v ejvi Rb Awfhy nZ ne Avgv`iB| 

Z`Z `ji bZv KsMm m`m cwZ my`i jvji bvg Abymvi wicvUwUi bvg `qv nqwQj my`i jvj wicvU| mwU AwPiB bnii KvQ Rgv `qv nq| 

wicvU H MY nZvq fviZxq mbv m`m`i Ask MnYi cgvYI wQjv| `ytLRbK njI mZ wg: bnii nvZ wicvU hvIqvi ci mwU Avi cKvwkZ nqwb| Kx wQj mB wicvU ?

gb ivLZ ne nvq`vivev` knii evBi me RvqMvZB gymwjgiv ZLb Avkvnxb Ges GKB mv_ msLv jNy| Avi m KvibB  vag wn`y msLvi mc`vqi mnR mvc`vwqKZvi wkKvi cwiYZ nqwQjv Zviv| 

hvi dj mLvb cPzi nZv, jyUcvU, AwM mshvMi cvkvcvwk gymwjg bvixiv alYi wkKvi nb| Gme NUbv NU cyiv cև`k RyoB| Z`Z cwZe`b Aviv ejv nq, miKvix mb`i KD KD Gme NUbvi Drmvn`vZv wQjb, Avevi KD KD gymwjg`i evox-Ni I eemv cwZvb jyUcvU `vvevR`i evaI KiQb|

cwZe`bi GKvsk cyo Avi nq hvIqv Vuvmv gZ`ni Kci eYbv wQjv Ggb| Avgiv hw` Lye ibkxjfveI Abygvb Kwi ZvՇjI ejZ nq, mviv cև`k Kgc 27 _K 40 nvRvi gvbyl GB Kw_Z cywjkx GvKkb wbnZ nqQb| GB wecyj nZvh mK nvq`vivev`i evBi Lye Kg gvbyliB aviYv wQjv| w`wji bni wgDwRqvg I ggvwiqvj jvBeixZ KqKw`b AvM H MY nZv mwKZ wicvUwU mevi Rb Dby Ki `qv nqQ| 

fviZxq GKRb weLvZ Kjvwg ^vgx AvBAvi gb Kib, GwU Dby Kiv DwPZ wQj AZZ Aviv 60 eQi AvM| 

wZwb ejb, Avwg ejZ PvBwQ bni RvbZb mLvb Kx nqQ| wK wZwb fviZi RbMYK mwU RvbvZ Pvbwb| 

RIni jvj bni Kb mB wicvUwU cKvk nZ `bwb m mK AvbyvwbK ee wZwb Kvbv w`bI `bwb| Ze aviYv Kiv hvq, ^vaxbZv cieZx bvRyK mgq G aibi NUbvi cKvk fviZi ^vaxbZvKB Aviv bvRyK Ki ZzjZ cvi, GgbwUB gb KiwQjb cavbgx bni|  (gvBK_bmbi cwZe`b), wewewm

vbxq mgq: 233 NUv, 27 mޤ^i 2013  
pag