AmaderShomoy.comhome


avgivBq hyewZi jvk Dvi


avgivB (XvKv) cwZwbwa: avgvivBq XvKv-AvwiPv gnvmoKi GjvKv cvj wmGbwRi cvk evi mKvj eZvew` AvZbvgv (23) GK hyewZi jvk Dvi KiQ cywjk|

 

avgivB _vbv cywjk Rvbvb, evi mKvj GjvKvevmx avgivBqi gnvmoKi cvj wmGbwRi `wY cvk eZvew` jvk co _vKZ `L cywjk Lei `q| ci cywjk jvk Dvi Ki gqbv Z`Zi Rb gM ciY Ki|

 

G evcvi avgivB _vbvq gvgjvi c֯wZ PjQ ej avgivB _vbvi Awdmvi BbPvR (Iwm) Avyi iwk` Rvbvb|

 

vbxq mgq: 1759 Nv, 27 mޤ^i 2013 
pag