AmaderShomoy.comhome


weviY h Kvb mgq


Gg G Avnv` kvnxb :miKvii AvPiY `ki gvbyli K I kvm i nq AvQ gZe Ki weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi ejQb, RbMY GKwU ywjsMi Acvq AvQ, h Kvb mgq wevwiZ nZ cvi| 

ivRavbxi GKwU AwfRvZ nvUj evi GgweG Gmvwmqkb Ae evsjv`k (gve) AvqvwRZ weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbi ivRbwZK wPZvcm~Z AvMvgxi evsjv`k I Dbqb fvebv kxlK GK MvjUwej AvjvPbv mfvq wZwb Gme K_v ejb| 

cavbgxi cy mRxe IqvR` Rqi cwZ BwZ Ki  wgRv AvjgMxi ejb, GKRb we`k _K Gm Inxi gZv evYx w`Qb| h evYxZ ay wnsmv Avi wel| Aciw`K weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvb mKj wb`yKi gyL QvB w`q `ki gvbylK ^c `wLqQb| Zvi ee Kvb cwZwnsmv I Kyrmv wQj bv| wZwb `ki fwelr bZv wnme GKwU myLx mg evsjv`k Movi K_v ejQb| hv evevwqZ Kiv me| GLvbB `yB Rbi ga cv_K| 

AvIqvgx jxMK GKwU HwZnevnx `j DjL Ki wZwb ejb, Avgv`i AZZ `yfvM h AvIqvgx jxM gZv GKwU `j ivRbwZKfve `Dwjqv nq coQ| ZvB Zviv weivax `jK wbhvZb wbcxob KiQ| Avgv`i mfv-mgvek KiZ w`Q bv| GLb mfv-mgvek wbqYi Rb bZyb Ki AvBb KiQ| h AvBb mgveki Rb 10 w`b AvM ckvmbi AbygwZ, `ywU cwKv I `ywU Pvbj wevcb `qvi weavb KiQ| G Kvb MYZ ej gZe Kib wZwb| 

weGbwci fvicv gnvmwPe ejb, miKvi msweavbi `vnvB w`q `jxq miKvii Aaxb wbevPb KiZ PvBQ| msweavb Kvb evBej wKsev KviAvb bq h Zv cwieZb Kiv hve bv| miKvii  Dχk uwkqvwi DPviY Ki wgRv AvjgMxi ejb, Avgiv Ki ej w`Z PvB, G`k wb`jxq miKvi Qvov Kvb wbevPb nZ `qv ne bv| GZ Kvb wav ev m`n bB| wb`jxq miKvii AaxbB G`k AvMvgx RvZxq wbevPb AbywZ ne| 

Abyvbi iZ ZviK ingvbi Ici GKwU WKygUvwi cPvi Kiv nq| GQvov Abyvb g~j ce Dcvcb Kib wR-9 Gi mfvcwZ mvBdyj Bmjvg| 

msMVbi mfvcwZ mq` AvjgMxii mfvcwZZ AvjvPbv mfvq weGbwc Pqvicvimbi Dc`v AvWfvKU gvneye nvmb, kIKZ gvngy`, hyM gnvmwPe ij Kwei wiRfx, A_bxwZex` AavcK W. gvneye Djvn, XvKv wekwe`vjqi mveK cv-wfwm W. BDmyd nvq`vi, b`vb BDwbfvwmwUi wfwm W. kvgmyj nK, A_bxwZex` AavcK Avey Avng`, U BDwbfvwmwUi AavcK W. Avkivdyj Bmjvg, XvKv wekwe`vjqi wkK mwgwZi mvaviY mv`K AavcK W. gvgyb Avng` ee ivLb|

vbxq mgq : 1943 Nv, 27 mޤ^i 2013  
pag