AmaderShomoy.comhome


wdwiq Avbyb ivgv


W wicvU : w`b hvcbi Kvjvnj Kv_vq hb nvwiq hvq `vZi AvwiKZv| cvkvcvwk _KI nqZv Abyfe Kiv hvqbv mKi gvS mB cևgi wkniY| weqi c_g w`Ki ivgvwUK w`bjvi K_v gb coj wbRi ARvB Kgb hb gb Lvivc nq hvq| A_P mB `wZ Avi eZgvbi `wZ wK Avjv`v bb| wK ZviciI `bw`b eZv Avi mgqi cfve `vZ mK Kv_vq hb GKUv myi KU hvq| A_P GKUy PvBjB wK mB w`bjv, Ame my`i gyn~Zjv wdwiq Avbv me mnRB!

AvcwbI hw` _vKb Ggb cwiwwZZ, Ze AvcbviB Rb iBjv `viY KvhKi wKQy wUcmt

1)k Kib:

fveQb, G Avevi bZyb Kx! ^vgx xi gvS k evcviUv Zv _vKB| wK AbK w`b GKmv_ msmvi Kivi ci GKevi GKNqwgZ cwiYZ bv njI weqi ii w`bjvi gZ wkniYUv wVK miKg _vK bv| evcviUv ZLb GKiKg AfZvq cwiYZ nq| ZvB GLvb Avcwb GKUy ewPZ AvbZ cvib Avi `vZ Rxebi GKUv eo cwRwUf w`K njv GwU| k Kib Avcbvi mxK| nZ cvi Awdm hvevi mgq ev divi ci ev GgwbZB evmvq Aemi AKviYB KqK gyn~Zi Rb Rwoq aiv ev Qv GKUv Pygy| wZ wK! eis Avcbvi mx AevK I Lykx neb| DwbI AvcbvK Dcnvi `eb Ggb wKQyB! ivR!

2)hb Rxeb GwMq Avmyb:

nqZv me mgq Avcbvi mxB GwMq Avmb| wK GKUy cwieZb Avbyb bv! wbRB GwMq hvb| nuv, c_gevi evcviUv Lye A^wKi nZ cvi Avcbvi Rb| wK mK bZybZi Quvqv AvbZ Gi Pq fvjv weK bB!

3) nvZUv aib:

nqZv `vZ Rxebi iZ mxK K_v w`qwQjb Zvi nvZUv KLbvB Qo `eb bv| wK GLb bvbv eZvq GKevi Zvi nvZUv ai em _vKvi AemiI nq IV bv| Gevi wK G KvRUvB Kib| Avi Zv `viY KvRI `e| GKmv_ hLb evmvq em gywf `LQb ev wUwfZ Lei `LQb mxi nvZUv nvZ wbb| `Leb, bZyb GK aibi Abyf~wZ Zv Ui cvebB!

4) GKv gyn~Z DcfvM Kib:

GKv fvjvevmvi gyn~Zjvi mgq dvb gb Ki e Ki ivLyb| Gi Pq weiwKi Avi wKQyB nZ cvi bv| dvb e Ki bv ivLZ cvij Kgc dvb mvBjU Ki ivLyb| Nii KvRi `vwqZjv fvMvfvwM Ki wbq hZ Rjw` me KvR mi `yRb `yRbK mgq w`b| nZ cvi eviv`vq ev Qv` em _vKv, M Kiv|

5) cksmv Kib:

evn! AvR Zv ZvgvK `viY jvMQ, GB cvlvKUv ZvgvK Lye fvjv jvM- GB aiYi cksmv Kib| Ze hUv mwZ mUvB, evbvqvU wKQy bq| cksmvi Ave`b me mgq GKB iKg| ZvB G wUcmUv KvR jvMvb| Avcwb hLb Avcbvi mxi cksmv Kieb, wZwb Lywk neb I Avcbvi fvjv w`KjvB Zvi PvL bZyb Ki aiv coe| `vZ RxebK `Lvi mv`vKvjv KuvPUv e`j iwOb KuvP jvMvb!

6) Dcnvi w`b:

Lye ewk LiPi evcvi bq GUv| nZ cvi GK MvwQ KuvPi iwOb Pywo, nZ cvi GKUv PKvjU, nZ cvi GKUv gywfi wmwW ev nZ cvi GKUv ewW /wUkvU| hv BQ w`b| Zey QvU LvU Dcnvi gvS gvSB w`Z cvib mxK|

7) GKmv_ Qwe Zyjyb:

msmviii `bw`b KvRi Qwe Zyj ivLyb| aib Avcbvi x ivbv KiQb ev ^vgx MvQ cvwb w`Qb Ggb wKQy Qwe ZyjZ cvib| GKw`b QywUi w`b cwievii mevB wgj UyKiv UyKiv gyn~Zi Qwe Zyj ivLyb| w`bkl `Leb Avcbv`i ivRKvi GKNq msmvii UyKiv UyKiv Avb`i Qwe wgj KZ my`i GKUv myLx Rxeb Avcbviv GKmv_ KvUvQb!

8) GKmv_ wKQy fvjv mgq KvUvb ivR:

GUv KiZB ne| nvK Zv 10 wgwbUi Rb| KvR _K wdi wUwf `Lv ev Ab KvR _K 10 Uv wgwbU mgq ei Ki ivLyb Kej `yRb `yRbi Rb| K_v ejyb| K_v byb gbvhvM w`q| `Leb KZ bv ejv K_v iq MQ!

9) GKmv_ wKQy KvR Kib:

Awdm _K wdi GKRb gywf wbq, Avi AviKRb dmeyK wbq em _vKj wK GfveB `~iZ evoZ _vKe| GK KvR Kib bv, `yRb wgjB GKmv_ Kib| nZ cvi mUv Mgm Ljv, wUwf `Lv ev Ab wKQy| mvb _vKj Zv`iKI Avb` mvwgj Ki wbb|

10) ivbv Kib wcqRbi cQ`i Lvevi:

mxi cQ`i LveviwU hZ SwB nvK bv Kb gvm GKevi ivbv Kivi Pv Kib| ev Rb wbb Zvi gvqi KvQ, Qjejvq Kvb LveviwU wZwb cQ` KiZb, iwmwcUvI Rb wbZ fyjeb bv hb!

11) mvicvBR Kvj jvBU wWbvi:

Kvj jvBU wWbvi KiZ h GK Kvwo UvKv LiP Ki bvgx `vgx iyiUB hZ ne Ggb Kvb K_v bB! NiB fvjv wKQy ivbv Ki my`i Ki mvRvb| `vKvb _K wKb Avbyb dyj Avi myMx gvg! mxK bv RvwbqB AvqvRb Ki ivLyb| `Leb Dwb Zv PgK hvebB! Avi PvLi cjK AvcbvivI wdi wMqQb mB ii w`Ki ivgvwUK w`bjvq!

12) Nyg _K RM DVyb GKmv_:

Nyg _K RM DVyb GKmv_ Avi GKB mgq| GKUv Qv Pygy w`q Nyg fvvZ cvib Avcbvi mxi| mKvj KvR hvevi AvM GKUy mgq Ki GKmv_ bvv Kib| Pv Lvb, MRe Kib| mKvj `ix Ki Nyg _K DV Awdmi w`K `ovevi Pq mxi mv_ KvUvbv GB mgqUv mvivw`b AvcbvK AbK ekx widk ivLe|kvevi Nii Nwoi KuvUvUv 15 wgwbU GwMq ivLyb| mKvj UvBg gvbRgU mgmv ne bv|

13) ivgvwUK mgq KvUvbv vb jvq eovZ hvb:

c_g hLvb nvwbgyb wMqwQjb, eQi GKevi njI mLvb Nyi Avmyb `yRb| wZjv mZR Zv neB Avi Gi ikI _K hve ew`b! ey ev AvZxqK mv_ wbq hveb bv, Kej `yRb hvb|

14) AwZw_civqYZvi gvSI wbR`i Rb mgq ivLyb:

evmvq AwZw_ AvmeB, GUv ^vfvweK| wK AwZw_`i Rb wbR`i ewMZ RxebK wZM֯ Kieb bv| Pv Kieb GKmv_ 5 wgwbU njI Avjv`v _vKvi| GK mv_ Nygvevi wbqgUviI cwieZb NUvZ hveb bv| gyL dyU bv ejZ cvijI nqZv GZ Avcbvi mxi Lvivc jvMZ cvi| wKQy welq k nvb| wbR`i Rb mgq w`b, `vZK mgq w`b| AwZw_`i AvcvqY KiZ wMq hvZ Avcbvi mK AvnZ bv nq!

Avcbv`i Nii evZvm Gevi mvivYB fm eove fvjvevmvi iwOb cRvcwZ| wdwiq Avbyb cyivbv w`bjv| eQii cwZwU w`bB nvK Avcbv`i `vZ Rxeb fvjUvB W! evsjvwbDR

vbxq mgq : 1954  Nv, 27 mޤ^i 2013 
pag