AmaderShomoy.comhome


nvKW wgkj Ievgv


W wicvU : mvBevi nvwKsqi wkKvi njb gvwKb dv jwW wgkj Ievgv| Zvi ewMZ Z_ nvK Ki AbjvBb cKvk Ki w`qQ nvKvi`i GKwU `j|

Rvbv MQ, wewfb Z_ mieivnKvix cwZvbi KwDUvi _K Z_jv nvwZq bqv nqQ|

nvKvi`i GB `jwU weLvZ me ew`i Z_ Pywi Ki Zv AbjvBb wew Ki| Zv`i welq wevwiZ Rvbv hvqwb|

DjL, welqwU Z` KiQ Gdwe AvB| MZ gvP GcvRW WU GmBD bvg GiKg GKwU IqemvBUi mvb cvq Gdwe AvB| IqemvBUwUZ wewfb weLvZ ew`i Mvcb Z_ cKvk Kiv nZv| cieZxZ e nq hvq IqemvBUwU|wewW-cwZw`b

vbxq mgq : 2008 Nv, 27 mޤ^i 2013 
pag