AmaderShomoy.comhome


wkeM eRcvZ wbnZ 2


wkeM cwZwbwa: PuvcvBbeveMi wkeM DcRjvq eRcvZ `yBRbi gZz nqQ|

evi DcRjvi kvnevR I gbvKlv BDwbqb c_K `yBwU eRcvZi NUbv NU|

wbnZiv njb, nvwg`v eMg (57) I gv. Kvjy (50)|

 

Rvbv hvq, evi `ycyi 1Uvi w`K gbKlv BDwbqbi Lwjjcvov Mvgi gywhvv Bm gvnv`i x nvwg`v evwoi AvwObvq cvZv KzovwQjb| G mgq eRcvZ nj NUbvjB gviv hvb wZwb|

Aciw`K, kvnvevRcyi Bwbqbi AvRgZcyi gvjvUvjv Mvgi Kvjy wgqv evwoZ KvR Kivi mgq eRcvZ wbnZ nb|

vbxq mgq: 2032 Nv, 27 mޤ^i 2013 
pag