AmaderShomoy.comhome


Bmjvgweivax AvIqvgx miKvi invB cve bv: PigvbvB cxi


Gg G Avnv` kvnxb : Bmjvgx Av`vjb evsjv`ki Avwgi mq` iRvDj Kwig (PigvbvB cxi) ejQb, miKvi Bkv Qv Av`vjbi bZv`i MdZvi Ki kvwZKvgx gvbli Ici Ryjyg KiZQ| Zviv agcvY gvbylK `yej fe AZvPvi-wbcxob PvjvQ| agcvY gvbyli ahi eva fO Mj Bmjvg weivax Kvbv kwB G`k invB cve bv|

evi weKvj Bmjvgx Av`vjb evsjv`ki K`xq gRwjm Avgjvi GK Riwi wZwb Gme K_v ejb|

Bkv Qv Av`vjbi K`xq bZv`i MdZviK AvBb ewnfyZ DjL Ki wZwb ejb, Kvbv mf `k IqviU Qvov ivRbwZK `ji Awdm _K MdZvii bwRi bB| eZgvb Bmjvg welx AvIqvgx miKvi G GKwU Lvivc `vZ vcb Kijv|

PigvbvB cxi ejb, eZgvb Bmjvg welx miKvii Abvq-Awbqg I Bmjvg weivax KgKvi cwZev` Kiv cևZKi ivRbwZK AwaKvi| G AwaKvi dmeyK cևqvM Kiv hw` iv`vwnZv nq Ze G`k MYZvwK `k bq|

eVK Awej^ Bkv Qv Av`vjbi bZv`i gyw `vwe Kiv nq|

eVK Abvbi ga DcwZ wQjb `jwUi cwmwWqvg m`m gvIjvbv gvmvK wejvn Avj gv`vbx, gydZx dqRyj Kixg, gnvmwPe Aa gvIjvbv BDbyQ Avngv`, mnKvix gnvmwPe gvIjvbv MvRx AvZvDi ingvb cgyL|

vbxq mgq : 2049 NUv, 27 mޤ^i 2013 
pag