AmaderShomoy.comhome


Amvay eemvqx`i KvimvwRZB cuqvRi evRvi Avb


G K AvRv` : ek KqK mvn aiB Avb jMQ ivRavbxmn mviv`ki  cuqvRi evRvi| KvbvfveB wbqY AvmQ bv GB Avb| cwe C`yj AvRnv hZ KvQ AvmQ cuqvRi evRvii Avb ZZB evoQ| fviZ cuqvRi `vg ewk, ZvB Avg`vwb Kg GB ARynvZ `wLq GK kwYi Amvay eemvqx miKvii me D`vMK evwj `wLq `vg evwoq hvQ|

ivRavbxi wewfb evRvi Nyi `Lv hvq GKK evRvi GKK `vg wew nQ| h hvi gZv Ki mvaviY gvbyli cKU KvUQ| `wk cuqvR wew nQ mevP 80 UvKv `i| Avi fviZ _K Avg`vwb Kiv cuqvR Kvbv Kvbv LyPiv evRvi 125 UvKv `iI wew KiZ `Lv MQ| G wbq vf `Lv MQ LyPiv Zv I weZv`i gvS| evi mKvj ivRavbxi wewfb KuvPv evRvi Nyi G wP `Lv hvq|

cjvkx, nvwZicyj, KvIivb evRvii `Lv MQ, `wk cuqvR wew nQ 70 _K 75 UvKv KwR `i| MZ mvn G `vg wQj 75 UvKv| Zvi AvMi mvn wQj 70 UvKv| Avg`vwb Kiv cuqvR wew nQ 80 UvKv KwR `i| Ze KvVvjevMvb evRvi Avg`vwb Kiv cuqvR 125 UvKv `iI wew KiZ `Lv MP|

nvwZicyji cuqvRi eemvqx mvbvDj Bmjvg Rvbvb, evRvi cuqvRi Pvjvb Kg| Bwqv w_KvI cuqvR AvBZvQ bv| GRb `vg ewk| LyPiv eemvqx Kwjg Djvn ejb,cuqvR wbqv AvgivI `ywvq AvwQ| wewI Kg| gvbyl GLb cuqvR wKb bv| LyPiv weZiv `wk cuqvRi m cvwKZvwb cuqvR wgwkq wew KiQb| GKB iKg `LZ nIqvq mvaviY Zv`i Pbvi Dcvq bB h KvbUv cvwKZvwb Avi KvbUv `wk cuqvR|

GKBfve wew nQ evwgR cuqvRI| fviZxq bvwmK cuqvR wnme wew nQ Kg`vwg Pvqbv gvUv cuqvR| evsjv`k fviZi gvUv bvwmK cuqvRi Pvwn`v ewk| `vg ewk nIqvq G cuqvR evRvi cvIqv hvQ bv| wK wKQy Amvay LyPiv eemvqx mZv `vgi Pvqbv cuqvR bvwmK cuqvR wnme wew KiQ|

cjvkx KuvPvevRvii LyPiv cuqvR weZv mygb| wZwb 80 UvKv `i wew KiQb `wk I Avg`vwb wbfi cvwKZvwb cuqvR| Pvqbv gvUv cuqvR bvwmK bvg 90 UvKv `i wew KiQb|

KvimvwR cm bvwRDi ejb, `wk, cvwKZvwb I wgqvbgvii cuqvR cvBKvwi evRvi ewk `vg wKbwQ| ZvB ewk `vg wew Kiv nQ| KvbUv cvwKZvwb KvbUv `wk Zv Zviv fvjv gZv Pbb|wZwb bvwmK ej gvUv Pvqbv cuqvR wewi AwfhvM A^xKvi Kib|

`ki enr cvBKvwi KuvPvevRvi kvgevRvi|evi kvgevRvi divkM ivWi (bxjKywV) gmvm ivR UwWsq Avg`vwb I `wk cuqvRi `vg KwRcwZ 3 _K 4 UvKv KgQ| GLvb cwZKwR `wk cuqvR 63 _K 65, evgv 60 _K 62, cvwKZvwb 35 _K 45, fviZi bZyb cuqvR 55 _K 60, fviZi gvUv bvwmK cuqvR 60 _K 75 I mvD_ wPKb cuqvR 55 _K 60 UvKv `i wew nZ `Lv MQ|

cvBKvwi evRvi cuqvRi `vg KgjI LyPiv evRvi `vg AvMi gZvB AvQ| wZb w`b ai cuqvRi Avgv`vwb ewk nIqvi KviY `vgI KgQ cvBKvwi evRvi| wK KgQ bv LyPiv evRvi|

Zviv Rvbvb, Kw`b ci ci `vg evojI Avq evoQ bv| dj evRvi KiZ Gm wngwkg LZ nQ| mvaviY gvbyli K_v wPZv Ki evRvi wbqY mswk KZci bRi `qv DwPZ|

Gw`K cuqvRi `vg eo PjjI Bwjki `vg mvaviYi bvMvji ga iqQ| 800 _K 900 Mvg IRbi GKwU Bwjk 400 _K 450 UvKvq cvIqv hvQ|

GK KwRi Ici GKwU Bwjk wew nQ 700 _K 800UvKvq|GQvov Zwi-ZiKvwii `vg AcwiewZZ iqQ | wmg wew nQ 90 UvKvq| hv MZ mvn wQj 90 UvKv| Zvi AvM wQj 70 UvKv| Ze KgQ UgUvi `vg| MZ mvni 80 UvKvi UgUv GLb wew nQ 70 UvKvq| Abvb mewRi `vg cvq AcwiewZZ iqQ| klv 55 UvKv, cUj 40 UvKv, eo dyjKwc 50UvKv, QvU dyjKwc 40 UvKv, cvZvKwc 35 UvKv, KPyi Qov 35 UvKv, wPwPv 50 UvKv, wSv 50 UvKv, eb KwRcwZ 50 UvKv, imyb 80 UvKv `i LyPiv evRvi wew nQ| evRvi gvQi eoQ gvQi `vg| KwRcwZ 5 _K 10 UvKv eoQ| cyivb XvKvi bqv evRvi cwZKwR cvvm 130, gvSvwi KvZjv 250 _K 260, eo KvZjv 300 _K 320, gvSvwi iB 240 _K 250, icPuv`v 800 _K 900, AvBo gvQ 500 _K 600, eo AvKvi Zjvwcqv 140 _K 150 UvKv `i wew nZ `Lv MQ|

eqjvi gyiwM wew nQ 150 UvKv KwR `i| Mii MvkZ 280 _K 300UvKv| Lvwmi MvkZ 450 UvKv| 700 _K 800 Mvg IRbi Bwjk wew nQ Rvov 800 _K 850 UvKvq| weZviv ejQb, Bwjkmn meaibi gvQi `vg AvMi mvni Pq KgQ| hw`I Zviv ejQb wfb K_v| GQvov Pvj, Wvj, fvRZj, wPwb, Qvjv I gmjvmn Abvb wbZcYi `vg bZyb Ki Avi evowb| Avi mqvweb Zj, Pvj, Av`v, imyb, gvsm, Wvj,wPwb I AvUv gq`v AvMi `vgB wew nQ|

vbxq mgq : 2123 Nv, 27 mޤ^i 2013 
pag