AmaderShomoy.comhome


PjwP cևhvRK bvwRg Dwb Pqvigvb Avi bB


nvmvb kvgxg,KivbxM _K: `wY KivbxMi fvXv BDwci mveK Pqvigvb,  wewk mgvRmeK, PjwP cևhvRK gv. bvwRg Dwb Avi bB|

 

 

evi mKvj mvo 9Uvq ivRavbxi Gcvjv nvmcvZvj wPwKrmvaxb Aevq wZwb gviv hvb|

 

 enwZevi ivZ nVvr Amy nq coj ZvK IB nvmcvZvj fwZ Kiv nq| mLvb Aevi AviI AebwZ nIqvq ZvK jvBd mvcvU ivLv nqwQjv|

 

 gZyKvj wZwb x, 2 Qj, 2 gq mn AmsLv YMvnx iL MQb| bvwRg Dwχbi gZyZ PjwPvb I KivbxMevmxi ga kvKi Qvqv bg Avm|

 

 KivbxM wecyj Rbwcq GB gvbylwU `y. Amnvq gvbyli gvS me mgq AKvZi `vb KiQb|

 

 Zvi gZyZ  kvK I Mfxi mge`bv cKvk KiQb, weGbwci vqx KwgwUi m`m mveK cwZgx Mqki P` ivq, hyM gnvmwPe Avgvb Djvn Avgvb, evsjv`k cևhvRK mwgwZ, wkx mwgwZ, cwiPvjK mwgwZ, PjwP mvsevw`K mwgwZ, XvKv KvjPvivj wicvUvm Gmvwmqkb, evsjv`k KvjPvivj wicvUvm Gmvwmqkb, webv`b mvsevw`K mwgwZ, KivbxM cmKve, G.jwZd PvwiUej dvDkbi Pqvigvb jvqb b~i Avjg wRZz|

 

vbxq mgq: 2146 Nv, 27 mޤ^i 2013 
pag