AmaderShomoy.comhome


cvPviKvj kZvwaK wUqv cvwL Dvi


bvRgyj nK kvgxg, dbx : dbx cvPvii D`k AvUKKZ kZvwaK wUqv cvwL Dvi KiQ mvgvwRK eb wefvMi GKwU wekl Unj `j| DviKZ Gme wUqv cvwL Aegywi Rb MvRxcyi eez mvdvwi cvK cvVvbv nqQ|

mswk eb wefvM m~ Rvbv hvq, Mvcb msev`i wfwˇZ dbxi mvgvwRK eb wefvMi GKwU wekl Unj `j knii mvwKU nvDR ivW GjvKvi GKwU Szcwo Ni Awfhvb Pvjvq| G mgq Zviv IB Szcwo Ni cPzi wUqv cvwL ek KwU LuvPvq e`x Aevq `LZ cvq| eb KgKZv`i DcwwZ Ui cq evmvi fvovwUqv cvwjq MjI eb KgKZviv mLvb _K kZvwaK wUqv cvwL Dvi Kib|

dbxi wefvMxq mvgvwRK eb KgKZv Mvjvg gIjv cvwL Dvi I MvRxcyi cibi mZZv wbwZ Ki ejb, mvavibZ dbxi ciivg I dzjMvRxi fviZxq mxgvZ GjvKv _K wewfb mgq wekl duv` cZ Aea fve cvwL aiv nq| GK kYxi Amvay jvKRb Gjv wewfb `k cvPvii cvkvcvwk I wewfb GjvKvq AwaK g~j wew Ki|


 
pag