AmaderShomoy.comhome


Lyjbvq 3 w`bevcx Z_gjv i


kixdv LvZzb wkDjx, Lyjbv : AvRvwZK Z_ Rvbvi AwaKvi w`em-2013 Dcj wZb w`bevcx (26-28 mޤ^i) Z_gjv enwZevi mKvj bMixi RvwZmsN cvK i nqQ| gjv cvY AvjvPbv mfv Ges mvswZK Abyvbi AvqvRb Kiv nq| Lyjbv Rjv ckvmb, mPZb bvMwiK KwgwU (mbvK) Ges Uvcviw BUvibvkbvj evsjv`k (wUAvBwe) h_ G gjvi AvqvRb Ki|

gjvi Dvab Kib Lyjbv wmwU Kicvikbi gqi gv. gwbivgvb gwb| DvabKvj cavb AwZw_i eZvq wZwb ejb, MYZvwK mgvR wewbgvY Z_i Aeva cevn wbwZ KiZ ne| Z_i gvag mgvRi mKj ͇i Revew`wnZvi mw nq| dj MYZ AviI mymsnZ nq| Gmgq AwZwi Rjv ckvmK (mvweK) W. Avyj nvwKg, AwZwi Rjv gvwRU Gg Gg Avwid cvkv, AavcK Avbvqvij Kvw`i, exi gywhvv kL Avyj KvBqyg, Z_gjvi Dc-KwgwUi AvnevqK mvsevw`K G K wni cgyL DcwZ wQjb| G gjvq miKvwi-emiKvwi msvi 35wU j vcb Kiv nqQ| gjv cwZw`b mKvj 10Uv nZ ivZ AvUUv ch Pje|


 
pag