AmaderShomoy.comhome


gvwbKM 30 jvL UvKvi fviZxq w_wcm Dvi


Aveyj evmvi Avevmx, gvwbKM : fviZ _K PvivB c_ Avmv 3 Ubi UvK evSvB (1300) w_wcmmn wZbRbK AvUK KiQ wNIi _vbv cywjk| cywjki wnmve AvUKKZ w_wcmi `vg ne cvq 30 jvL UvKv| MZ eyaevi weKvj PviUvq XvKv-AvwiPv moKi Ziv mZzi KvQ _K UvKwU AvUK Kiv nq| AvUKKZiv nQ w_wcmi gvwjK kvgxg nvmb, UvK PvjK gwbi nvmb I njcvi mvBbywb| G`i evwo hkvnii ebvcvj I Kzwgjvi bvjKvU GjvKvq| cywjk Rvbvq, Mvcb msev`i wfwˇZ Ziv mZzZ PKcv ewmq 3 Ubi IB UvKwUK (XvKv gUv b- 11-1236) AvUK Kiv nq| ebvcvj _K w_wcm wbq UvKwU XvKvi w`K hvwQj| NUbvi mZZv ^xKvi Ki wNIi _vbvi Awdmvi BbPvR Avkivd-Dj-Bmjvg Rvbvb, G`i wei wekl gZv AvBb gvgjv nqQ|


 
pag