AmaderShomoy.comhome


moK `yNUbvq 302 avivq gvgjv bv Kivi wmv nqwb : Kv`i


Avwbmyi ingvb Zcb : cwienb bZv`i m AvjvPbvq Ggb Kvbv wmv nqwb h, moK `yNUbv nj 302 avivq nZv gvgjv Kiv hve bv| MZKvj enwZevi mwPevjq gYvjqi mfv K GjjvW KUvj kb msv eVK mvsevw`K`i GK cևki Reve miKvii c ^ivgxi G eei Zxe mgvjvPbv Ki GK_v Rvbvb, hvMvhvMgx Ievq`yj Kv`i Ggwc|

DjL, mwZ cwienb bZe`i m GK eVK kl ^ivgx W. gwnDwb Lvb AvjgMxi mvsevw`K`i RvwbqwQjb, moK `yNUbvi GLb _K 304 avivq gvgjv ne| `ki Kv_vI moK `yNUbv NUj PvjKi wei 302 avivq nZv gvgjv Kiv hve bv| Ze cv_wgK Z` Gme NUbvq PvjK ^-cևYvw`Zfve moK `yNUbv NwUqQb cgvwYZ njB gvgjvZ 302 aviv cևqvM Kiv hve|

cwienb kwgK`i c miKvii `Iqv Ggb wmv KZUv hwK Ges GZ wK moK `yNUbv AviI evoe wKbv? mvsevw`K`i Ggb cևki Reve hvMvhvMgx ejb, Avwg IB eVK DcwZ wQjvg| Avgvi hZUzKz gb AvQ kwgK bZe`i m eVK Ggb Kvbv wmv nqwb| cii w`b mfvi h iRyjkb w`qQ mLvbI gb nq G welqwU DjL bB| ^ivgx msev` mjb Avmj Kx ejQb, Kx Aevq ejQb, mUv Avgvi Rvbv bB| Avwg IB msev` mjb `wLwb| wZwb ejb, moK `yNUbvi Avwg cPwjZ AvBb AbymiY Kie| hvbevnb AvBbi GKwU bxwZgvjv iqQ Gi evwni hvIqvi myhvM bB| myZivs Avwg AvBbi evBi hvev bv| wbevPbKvjxb mgqi 3 gvm eZgvb gwcwil` QvU AvKvii ne wKbv? mvsevw`K`i Ggb cևki Reve Ievq`yj Kv`i ejb, AvMvgx 25 Rvbyqvwi miKvii gqv` kl ne| cavbgxi ee cwZawbZ Ki ejZ PvB, msweavb Abyhvqx miKvii gqv`i 3 gvmi ga 25 Avei _K 25 Rvbyqvwii ga wbevPb KiZ ne| Gmgqi ga wbevPb Kwgkb Zdwmj NvlYv Kie| msweavbi welq Gwoq hvIqvi Dcvq bB| IB mgq gwmfvi cwimi QvU Kiv ne wKbv RvbZ PvBj gx ejb, Ggb Kvbv Avfvm Avwg cvBwb| miKvii bxwZ wbaviYx mfvq G aibi Kvbv AvjvPbv nqwb| Kv`i Gmgq fviZi welq DjL Ki ejb, mLvb wbevPbi mgq gwmfv QvU Kiv nq bv| Iq wgwbvi UvBc Ae WgvwmZ weki hme `k wbevPb nq mLvb gwmfv QvU Kivi welq _vK bv| Ze QvU Kiv cavbgxi BQvi Ici wbfikxj| msm`xq MYZ cavbgx BQv Kij 10 Rbi gwmfv KiZ cvib, mUv Dbvi welq|

hvMvhvMgx AvMvgx C`i c֯wZ welq Gmgq ejb, eo eo agxq Drmei mgq GgwbZB moK hvbevnb I hvx Pvc ewk _vK| ZviciI Gmgq hvb PjvPj hb mPj I ^vfvweK _vK Ges wekl Ki moKi Dci hb Kvievwbi ci nvU bv em mRb cևqvRbxq c`c bIqv ne| C`i mgq cwienb AwZwi fvov Av`vq cm gx Rvbvb, cwienb fvov ew cwZiva MZ C`i gZv GeviI evm UvwgbvjjvZ gwbwUwis wUg mvweK welq cheY Kie|

Z`wei AwZ, ivZi Nyg b

gZvi kl ejvq ^QZv I mZZv wbq KvR Kiv Lye KwVb| DU DU Ggb wKQy `vwe AvQ hjv ivZi Nyg b Ki `q| fvjv KvR KiZ PvB| wK geagvb Z`weii Pvc Aev Ggb nqQ h, gYvjqi Awdm em KvR KivUvB gykwKj nq coQ| Avwg hgb wec` AvwQ, Zgwb AvQb Avgvi mwPe mvne| miKvii kl mgq geagvb Z`weii Pvci welqwUi GgbB mnR mij ^xKvivw w`jb eZgvb miKvii AbZg mdj gx Ievq`yj Kv`i Ggwc| wZwb ejb, G mgqUv Avgv`i Rb LyeB Pvjws| Pvj AwZg Kiv LyeB KwVb|

MZKvj enwZevi hvMvhvM gYvjq GjjvW KUvj kb msv mfv kl gx ejb, hvMvhvM gYvjqi KwiWvi GLbI gvQi evRvi nZ `Bwb| kl mgqi AwfZvi eYbv Ki Kv`i ejb, KwVb wmv wbZ nQ, AbKi m Awcq K_v ejZ nQ| GKviY AbK Avcb gvbylI `~i mi wMq APbv nq MQ| AbKi wKQy `vwe AvQ, wbqg AbymiY Ki mme `vwe c~iY Kiv me nQ bv| mRb AbK `~i mi hvQb| GiKgB nq, Gi AvMI Avwg gx wQjvg kl ejvi AwfZv Avgvi AvQ| mv`bv : ZviK


 
pag