AmaderShomoy.comhome


ivgcvj wbq AccPvi : cmbvU


wekl cwZwbwa : ivgcvj KqjvwfwK we`yr cK wbq GKwU gnj RbMYK wev KiZ AccPvi PvjvQ| G cK cwieki Ici Kvbv weic cfve dje bv|

MZKvj enwZevi Z_ gYvjq _K cvVvbv cmbvU G `vwe Kiv nq| cmbvU ejv nq, we`yrK`wU my`ieb _K wbivc` `~iZ A_vr 14 wKjvwgUvi Ges BDbv ^xKZ bvkbvj nwiUR mvBU _K 72 wKjvwgUvi `~i vwcZ ne| GB we`yrK`wU AZvaywbK chywwbfi, mycvi wwUKvj UKbvjwR I DbZgvbi Avg`vwb wbfi Kqjv eenvii gvag cwiPvwjZ ne| GZ Kveb, mvjdvi, dvBAvk I Abvb evqy `~lYi cwigvY b~bZg chvq _vKe, hv cwieki Ici Kvbv aibi weic cfve dje bv| cwiek Awa`߇ii GbfvqibgU Bgcv AvmmgU (BAvBG) cwZe`bi civgk AbymiY Ki ivgcvj cKwU evevqb Kiv ne|

cK evwZji `vweZ Zj-Mvm-we`yr e`i iv RvZxq KwgwUi jsgvP MZ gjevi XvKv _K ivgcvj AwfgyL hvv i Ki| enwZevi gviv _K wSbvB`n cuQvq| 28 mޤ^i ivgcvj Kqjv we`yrK` cuQvbvi K_v iqQ| RvZxq KwgwUi m`m mwPe Avby gynv` GK weewZZ ejb, hKvbv g~j ivgcvj we`yrK` evwZj KiZ eva Kiv ne|

Gi ga cavbgxi Rvjvwb Dc`v ZwdK-B-Bjvnx Payix exiweg eyaevi GK Riwi msev` mjb Ki RvwbqQb, AvMvgx 22 Avei ivgcvj Zvc we`yrK`i wfwc֯i vcb Kiv ne| Gici MZKvj miKvwi cmbvU `Iqv nq|

miKvwi cmbvU ejv nq, eZgvb miKvii wfkb-2021 mvji ga mevi Rb hwK g~j wbfihvM we`yr mieivn wbwZ Kiv| miKvii icK-2021 Ges we`yr LvZi gnvcwiKbv evevqb 2021 mvj bvMv` 24 nvRvi gMvIqvU Ges 2030 mvj bvMv` 40 nvRvi gMvIqvU we`yr Drcv`bi cևqvRb ne| G jK mvgb iL miKvi ZvrwYK, ^, ga I `xN gqvw` cwiKbvi AvIZvq weMZ 5 eQi 57wU we`yrK` wbgvYi gvag we`yr Drcv`b gZv 4 nvRvi 942 gMvIqvU _K 9 nvRvi 713 gMvIqvU DbxZ Ki, hv GK Abb mvaviY I AfZc~e mvdj|

cmbvU AviI ejv nq, eZgvb Mvmi ^Zv Ges Mvmi gRy` gv^q nvm cvIqvi dj we`yr Drcv`b weK Rvjvwbi welqwU weePbv KiZ nQ| mviv wek DbZ I Dbqbkxj `k ^ LiP Drcv`b weK Rvjvwb wnme KqjvKB cvavb `Iqv nq| miKvi `xN gqvw` cwiKbvi Ask wnme evMinvUi ivgcvj evsjv`k-fviZi h_ wewbqvM GKwU GK nvRvi 320 gMvIqvU we`yrK` vcbi Kvhg MnY Ki| evsjv`k I fviZ h_fve GB we`yrK` vcb Kivi D`vM wbjI KwZcq ew-msMVb miKvii G D`vMi wei bvbv AccPvi Pvwjq Rbgb wevw mw KiQ| GwU `ki GKwU AZ iZc~Y cK hv Rb^v_ miKvi evevqb KiQ| G cK evevwqZ nj `vwi`cxwoZ G GjvKvq A_bwZK Aevi Avg~j DbwZ mvwaZ ne| Gi dj Gme `wi` RbMvxi my`iebi cvKwZK m`i Ici wbfikxjZv nvm cve| dj my`iebi RxeewPΨ iv cve| `ki geagvb we`yr Pvwn`v c~iYK `ki GB c_g ԆU Ae ` AvU chyw mg we`yrK`wU evevqb mPZb `kcwgK bvMwiK`i mnhvwMZv Kvgbv Kiv nqQ cmbvU| mv`bv : ZviK


 
pag