AmaderShomoy.comhome


hkvi Av.jxM bZv Pqvigvb wRjy Lyb


hkvi cwZwbwa: hkvi Rjv QvjxMi mveK mfvcwZ I PMvQvi wmsnSywj BDwbqb cwil`i Pqvigvb wRjyi ingvb wgUy `yeˇ`i nvZ Lyb nqQb| enwZevi ejv wZbUvi w`K `yeiv ZvK wj Ki nZv Ki|

wRjyi ingvb PMvQv DcRjv cwil`i mveK Pqvigvb AvwZqvi ingvbi Qj| wZwb AvIqvgx jxMi bZv ej Rvbv MQ|

PMvQv _vbvi fvicv KgKZv (Iwm) Mvjvg ingvb Rvbvb, `ycyi wRjyi ingvb wgUy BDwbqb cwil`i cvk knx` gwkDi ingvb gvawgK we`v&jq wkK`i GKwU Abyvb hvM w`Z hvb| Abyvb kl evwni Avmj GKwU gvUimvBKj AvZ `yB hyeK Gm ZvK wj Ki cvwjq hvq| vbxq jvKRb AvkvRbK Aevq Dvi Ki PMvQv ^v Kgc wbq Mj KZeiZ wPwKrmK ZvK gZ NvlYv Kib|


 
pag