AmaderShomoy.comhome


ndvRZi Mnweev` Zy, Kv`j ZYg~j


W wicvU t bZZi Uvbvcob, AvwacZ wevi, cviwiK Awekvm I gZvi gvn Avjvgv Avng` kdxi bZZvaxb ndvRZ Bmjvgi Mnweev` Zy DVQ| GK AciK Nvqj Kivi Pv KiQ| bZvq bZvq PjQ Pig ؛| Kv`j Qwoq coQ `ki Rjv-DcRjvi KwgwUjvZI| G wbq ZYg~j chvqi bZvKgx GK Acii gyLvgywL| Kv`ji Ri ai XvKvmn `ki wewfb vb msMVbwUi bZvKgx Avjv`v Kgm~wP cvjb KiQ| dj Mnweev` Rwoq cov ndvRZi c 13 `dv Av`vjb wbq AvMi gZv gvV AvmZ cvie wK bv mskq `Lv w`qQ| fwelZ mwPevjq Aeiva Kgm~wP cvjbI AbK KwVb ne, Ggb Z_B RvwbqQb ndvRZi kxlchvqi bZviv|

bvg cKvk AwbQyK msMVbwUi GK K`xq bZv Rvbvb, Avjvgv Avng` kdxi bZZ 13 `dv Av`vjb Bgvwb Av`vjb| GLvb bZZ I gZvi gvn _vKvi K_v bq| GRb `ki ZvIwnw` RbZv G Av`vjb mvov w`qQ| wK Avgv`i KD KD ndvRZi G BgRK cyuwR Ki jvBg jvBU Avmvi Pv KiQ| wbR`i KZZ Rvwni Ki ivRbwZK dvq`v jvUvi Pv KiQ| G Aev PjZ _vKj fwelZ Av`vjb evnZ ne Ges ndvRZi fveg~wZ yY&b ne|

mswk m~ Rvbvq, Kv`ji Ri ai ndvRZi bZviv GK Acii wei cvv weewZ I ee w`q hvQb| jvjevM gv`vmv Kw`K gydwZ dqRyjvn`i weGbwc-RvgvqvZi `vjvj Ges Abw`K gydwZ GRnvij Bmjvg, AvwRRyj nK Bmjvgvev`x`i AvIqvgx jxMi `vjvj wnme AwfwnZ KiQb| GK AciK cywjk awiq `qvi loh KiQb ejI AwfhvM iqQ|

Rvbv hvq, ndvRZ Bmjvgi MZKvji Kgm~wPZI AfixY Kv`ji cfve coQ| 13 `dv evevqb msMVbwUi D`vM `kevcx cavbgx eivei viKwjwc `qvi K_v wQj| wK `ki AbK Rjv I DcRjvq mB Kgm~wP evevqb nqwb| XvKv gnvbMi kvLv Rjv ckvmKi wbKU viKwjwc Rgv w`jI ؇i KviY AbKB hvbwb| viKwjwc c`vb cwZwbwa `j RwgqZi bZv I gnvbMixi hyM m`m mwPe gvIjvbv gwnDwb GKivg I bvgvb gvRnvwimn AbKB DcwZ wQjb| wK cwKvq cvVvbv cmwew߇Z Zv`i bvg DjL Kiv nqwb| G wbq msMVbwUi bZvKgx GLb y| XvKv gnvbMixi bZZ wbq ivRavbxi jvjevM Rvwgqv KyiAvwbqv gv`vmv, KvgivxiPi bywiqv gv`vmv I evwiaviv gv`vmv Kw`K bZv`i ga Pig ؛ weivR KiQ|

Gi AvM ndvRZi `vqv w`em Kgm~wPI Zviv c_Kfve cvjb Kib| gydwZ Avwgbxi jvjevM gv`vmv I gvIjvbv b~i nvmvBb Kvmgxi evwiaviv gv`vmv _K XvKv gnvbMixi GKB evbvi GKBw`b c_K Kgm~wP cvjb Ki msMVbwUi bZvKgx|

Rvbv hvq, ndvRZ Bmjvgi evbvi KIwg ivRbwZK `jjvi bZZ I KZZ wbqB g~jZ G weiva i nq| cqvZ Pqvigvb gydwZ dRjyj nK Avwgbxi Abymvix ndvRZi hyM gnvmwPe gydwZ dqRyjvn, Avwgbxi Qj gvIjvbv Aveyj nvmvbvZ Avwgbx, gydwZ Zqe, gvIjvbv Avnjyjvn Iqvmj, gvIjvbv Aveyj Kvmg, gydwZ mvLvIqvZ, gydwZ Rwmg Dwbmn jvjevM Kw`K bZvKgx Pvb, msMVbwUi Kgm~wPZ me mgq GKK bZZ I KZZ eRvq ivLZ| Zv`i bZZ hb XvKv Kw`K me Kgm~wP evevqb Kiv nq| wK XvKv gnvbMi, MvRxcyimn XvKvi Avkcvk ndvRZi AwaKvsk gnvbMi I Rjvi kvLvi bZZ iqQb gydwZ Iqvvmi bZZvaxb RwgqZ Djvgvq Bmjvg, gvIjvbv Avngv`yjvn Avkivdi evsjv`k LjvdZ Av`vjb, gvIjvbv BQnvKi LjvdZ gRwjk, kvqLyj nvw`m Avjvgv AvwRRyj nKi cwZwZ evsjv`k LjvdZ gRwjk, gydwZ GRnvij Bmjvg Payixi bRvg Bmjvg cvwUmn wewfb `jjvi bZvKgx| Zviv jvjevMx`i AvMi gZv GKK KZZ I bZZ `LZ Pvq bv|

AwfhvM AvQ, ndvRZ Bmjvg c_g Kgm~wP XvKv jsgvP I kl Kgm~wP XvKv Aeivai mgq msMVbwUi Avwgi Avjvgv Avng` kdxmn kxlbZviv jvjevM gv`vmvq Aevb Kivi KviY Gme Kgm~wPK K` Ki nVvr jvBgjvBU Pj Avmb gydwZ dqRyjvnmn jvjevM Kw`K bZviv| Kgm~wP PjvKvj Avjvgv kdx GLvb Aev KijI Kgm~wPi g~j bZZ I KZZ `Lvb gydwZ dqRyjvniv| g `Lj _K i Ki mewKQyZB Zv`i bZvKgxi cvavb wQj| G wbq ndvRZfy Acivci KIwg `jjvi bZvKgxI y wQjb| GgbwK kvcjv PZi nVvr Aevb, miKvii m hy NvlYvi gZv nVKvix wmvi Rb Gme bZvK `vqx Kiv nq| Zv`i wei ndvRZi bvg weGbwc, RvgvqvZi KvQ _K AbwZK myweav Av`vq I `k-we`k _K Avw_K Aby`vb msMևni iZi AwfhvM IV| Zv`i bvg wjdjU weZiYI Kiv nq| mewgwjq kvcjv PZii Awfhvbi ci ndvRZi bZZ _K jvjvevMx Gme bZv`i ev` `qvi `vwe IV| GK chvq mywbw`fve Gme bZvi wei wey bZvKgx Zv`i Avwgi Avjvgv Avng` kdxi KvQ AwfhvM Kib| Gme AwfhvMi KviY mwZ ndvRZi K`xq KwgwU cybMVbi mgq jvjevM gv`vmv Kw`K Bmjvgx HKRvU bZv`i K`xq gRwjk k~ivq ivLv njI msMVbwUi 25 m`mi bxwZwbaviYx wbevnx KwgwU _K GKeviB ev` `qv nq| G wbq ndvRZi Kv`j bZyb gvv hvM nq| MZ GK mvn ai weewZ-cvv weewZ PjQ| cKvk weiva VKvZ GK chvq msMVbwUi Avwgi Avjvgv Avng` kdxK weewZ w`Z nqQ| wK ZviciI Kv`j _vgwb| eis Rjv DcRjv chvq mB Kv`j Qwoq coQ| ZYg~j chvq ndvRZi KwgwU MVbi K_v _vKjI Kv`ji KviY Zv me nQ bv| weiva Rwoq cov bZviv wbR wbR `ji Abymvix`i KwgwUi g~j bZZ AvbZ Pv KiQb| G wbq ZYg~j chvq bZvKgx ؛ AviI eoQ|

AwfhvM AvQ, ndvRZ Afy KIwg `jjvi kxl chvqi bZviv bZZ I KZZ Rvwni Ki AvMvgx wbevPb AvIqvgx jxM I weGbwci KvQ _K ivRbwZK dvq`v jyUZ Pvq| G wbq Zv`i KD KD AvMvg gbvbqb evwYR i KiQb| wekl Ki Bmjvgx HKRvUi KqKRb bZvi wei ndvRZi 25 bZvi bvg weGbwc RvUi KvQ gbvbqb Z`weii AwfhvM DVQ| Ze Gme AwfhvM A^xKvi Ki Bmjvgx HKRvUi GK kxlbZv ejb, ԆndvRZi Av`vjb jvjevMKw`K gydwZ dqRyjvn`i Ae`vb mePq ewk| Av`vjb mvgbi mvwiZ _vKvq mviv`k Zv`i cwiwPwZI evo| G KviY GKwU myweavev`x P cwZwnsmvcivqY nq Zv`i wei AccPvi Pvwjq hvQ| hvZ ndvRZ _K Zv`i mwiq `qv hvq| Avi G KvR mdj nj ndvRZi Av`vjbI f hve| A_P GLbI gydwZ dqRyjvnmn AwaKvsk bZv`i wei AakZ gvgjv iqQ| miKvii GRU nq wekl gnj loh KiQ ejI AwfhvM Kib wZwb|

ndvRZ Bmjvgi K`xq MelYv I cwkYwelqK gydwZ nvib GRvnvi Payix ejb, 13 `dvi Bgvwb Av`vjb evevqb Avgiv Avjvgv kvn Avng` kdxi bZZ HKe iqwQ| wK GKwU KyPx gnj Avgv`i G Av`vjbi wei loh KiQ| ZvivB Avgv`i G Bgvwb KvdjvK ivRbxwZKiYi Pv KiQ| wK me loh cwZnZ Ki Avgiv mdj ne| eZgvb |


 
pag