AmaderShomoy.comhome


kL nvwmbvi m gvjvjvi AveMNb gyn~Z


W wicvU : gvjvjvK Avwjb Ki Zvi Kcvj Pzgy Ljb evsjv`ki cavbgx kL nvwmbv| Avi mB AveMNb `k jvBf `LZ cj KvwU KvwU gvbyl| MZ eyaevi RvwZmsNi m`i`߇i G `k `Lv hvq|

Gi AvM gvjvjvK gq`i AwaKvi Avi wkvi Rb mvnmx Kɯ^i ej DjL Kib cavbgx kL nvwmbv| Abw`K, gvjvjv BDmyd RvB Rvbvb h, Zvi Av`ki RvqMvq AvQb kL nvwmbv| Mvevj GWzKkb BwbwkqwUfi elc~wZ Abyvb wek bZv`i m AvgwZ wQjb gvjvjvI| mLvb gvjvjvi ee AvjvwoZ nb kL nvwmbv| wZwb gvjvjvK Dk Ki ejb, Zvgvi K Avgvi K_vi cwZawb nqQ|


 
pag