AmaderShomoy.comhome


jۇb ZviK-gvwKb `~Zvevm KgKZv eVK, KZnj


W wicvU : evsjv`ki ivRbwZK msKU wbq weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbi m jۇb eVK KiQb XvKvi gvwKb `~Zvevmi GK EaZb KgKZv|

m~ Rvbv MQ, mvgevi AbywZ IB eVK weGbwci fvBm Pqvigvb kgmi gexb PayixI hvM `b| mLvb evsjv`k Pjgvb ivRbwZK msKU mgvavbi Dcvq wbq AvjvPbv nq| eVK ZviK ingvbi c _K Rvbvbv nq, wb`jxq miKvi ewZZ evsjv`k Aeva I myz wbevPb GLbI me bq| Gi GKwU mgvavb m~ ei KiZ ne| gZvq Mj weGbwci bxwZ wK ne G evcvi ZviK ingvbi KvQ RvbZ Pvb gvwKb `~Zvevmi KgKZv| weGbwci bZzb avivi ivRbxwZ mK Gmgq ZvK AewnZ Kib ZviK ingvb Ges kgmi gexb Payix|

Rvbv MQ, IB eVK hvM w`Z MZ kwbevi XvKv _K jb hvb kgmi gexb Payix| weGbwci we`k bxwZZ `xNw`b _KB iZc~Y fwgKv cvjb Kiv GB mveK KUbxwZK ZviK ingvbi Riwi WvKB jb hvb| MZ 5 eQi ai ZviK ingvb jۇb iqQb| Gmgq GeviB c_g gvwKb c` KgKZvi m Zvi eVK njv|


 
pag