AmaderShomoy.comhome


wbevPb cwZnZi Pv nj mekw w`q cwZiva Kiv ne : ^ivgx W.gwnDwb Lvb


gv: kwn`yj Bmjvg, PMvg : ^ivgx W.gwnDwb Lvb AvjgMxi ejQb, mohi gvag MYZi g~j wfw wbevPbK cwZnZ KiZ gwiqv weivax `j| Zvi G wbevPb cwZnZ Kivi Rb bZzb Ki moh bgQ| Ze KwZcq ^iZ cwZfv ivRbwZK `ji gvoK wbevPbK cwZnZ KiZ PvBj `ki RbMYK mv_ wbq mekw w`q Zv cwZiva Kiv ne| enwZevi `ycyi bMixi cZvq ivei PMvg Rvbi bZzb m`i `i febi Dvabx Abyvb wZwb G K_v ejb| weivax `j `k AivRK cwiwwZ mwi cvqZviv PvjvQ DjL Ki ^ivgx ejb, weGbwc-RvgvqvZ ivvq bg mvaviY gvbyli Rvbgvji qwZ KiQ Avi GUvK ejQb wbevPbi Rb Av`vjb| wbevPbi Rb msjvc cևqvRb| ZvB msm` Avmb| MYZ I `k ivq AvBbkLjv evwnbxK fwgKv ivLvi Avnevb Rvwbq gx ejb, weGbwc- RvgvqvZ RvU Pvi eQi iveK AZvPvi-wbhvZbi D`vniY wnme mw KiwQj| wekl G evUwjqbK wbR`i ^v_ eenvi Ki RbMYi g~LvgywL KiwQj| eZgvb miKvi gZv MnYi ci _K iveK RYMYi cKZ ez wnme cwZwZ KiQ| wbR`i ^v_i Rb bq mvmx, gv`Kmn wewfb Aciva g~j KgKv ei Rb iveK wb`bv `qv nqQ| m`i `i febi Dvabx Abyvb Ab`i ga DcwZ wQjb, PMvg 10 Avmbi msm` m`m Gg.G jwZd, ivei gnvcwiPvjK g~Ljmyi ingvb, PMvg gnvbMi cywjk wmGgwci Kwgkbvi kwdKzj nK, PMvg ive-7 Gi DaZb KgKZviv DcwZ wQjb| mv`bv : Bgij kvn`


 
pag