AmaderShomoy.comhome


Pvbjmn gvbvK kvKRi wew, RvdiDjvn-gvndzRDjvnK Zje


gvngy`yj Avjg : RvdiDjvn I gvndzRDjvnK Zje KiQ UvBeybvj| GKBm Pvbjmn G AvjvPK`i KviY `kvbvi wew w`qQ UvBeybvj| wePvivaxb gvgjv wbq weic ge Kivq emiKvwi Uwjwfkb Pvbj UvqwUdvi KZc Ges `yB AvjvPK RvdiDjvn Payix I gvndzRDjvni wei KviY `kvbvi G wew Rvwi KiQ UvBeybvj| AvMvgx 10 Aeii ga Zv`i G bvwUmi Reve w`Z ne| MY^v K`i Uvw RvdiDjvn Payix I mUvi di mvmUBbej WfjcgUi mUvwi Rbvij gvndzRDjvnK Zv`i eei evLv w`Z IBw`b mKvj mvo 10Uvq UvBeybvj nvwRi nZ ne|

Pvbj UvqwUdvi cPvwiZ AvjvPbv Abyvb gyevKi mvjK I bvMwiK HKi AvnvqK gvngy`yi ingvb gvbvKI Gi evLv w`Z ne| cwmwKDkbi Ave`bi bvwb Ki wePvicwZ GwUGg dRj Kexii bZZvaxb AvRvwZK Aciva UvBeybvj-1 MZKvj enwZevi G Av`k `q| Av`k ejv nq 1973-Gi AvRvwZK Aciva UvBeybvj AvBb Pvi aibi Aegvbbvi K_v ejv nqQ| Gjv njv BQvKZfve UvBeybvji wePvicwqvi mgvjvPbv Kiv, wePvivaxb welq bv Rb AhvwPZ ge Kiv, wePvicwqv ckwe Kivi Pv I UvBeybvji fveg~wZ zY Ki Ggb gem^wjZ Abyvb cPvi mnhvwMZv Kiv|

gywhyKvjxb gvbeZvweivax AvRvwZK Acivai Avmvwg mvjvnDwb Kv`i Payixi ivqi Rb AcgvY gvgjv wbq GKwU AvjvPbv Abyvb g͇ei KviY Pvbj UvqwUdvi KZc, IB Abyvbi mvjK I `yB AvjvPKi wei MZ gjevi cwmwKDkb (ivci Kumywj `j) Aegvbbvi AwfhvM Avb| AvBbRxex Rqv` Avj gvjyg I Zzwib AvdivRmn KqKRb cwmwKDUi UvBeybvji iwRvii KvQ G AwfhvM Rgv `b| Pvbj UvqwUdvii eevcbv cwiPvjK, cavb wbevnx KgKZv, wbevnx cwiPvjK, nW Ae cvMvg, gyevK Abyvbi IB cei cևhvRK, AbyvbwUi mvjK I bvMwiK HKi AvnvqK gvngy`yi ingvb gvbv, AvjvPK MY^vK`i Uvw RvdiDjvn Payix I mUvi di mvmUBbej WfjcgUi mUvwi Rbvij gvndzR DjvnK Ave`b weevw` Kiv nq| UvBeybvj AvBbi 11-i 4 avivq Kb Zv`i wei eev bIqvi wb`k `Iqv ne bv Zv RvbZ Av`k PvIqv nq cwmwKDkbi Ave`b|

MZ eyaevi G Ave`bi Ici bvwbZ Ask bb cwmwKDUi Rqv` Avj gvjyg| Zv`i Ave`b ejv nq, Uwjwfkb cPvwiZ IB Abyvb `yB AvjvPK `vwe Kib h, Avmvwg mvjvnDwb Kv`i Payixi AwaKvi Le Kiv nqQ| GZ UvBeybvji wePvi cwqv wbq m`n mw ne| IB Abyvb cPvwiZ ee ccvZ`y, wfwnxb, m~Y wg_v I evbvqvU, Amr Dkcm~Z DjL Ki Ave`b ejv nq, UvBeybvji cwqv mK AccPvi Qovbvi DχkB IB ge Kiv nqQ|

cwmwKDkbi Ave`b ejv nq, Abyvb Wv. RvdiDjvn ejb, AvRK mvjvnDwb Kv`i Payix, Avgiv wPiKvj Rb GmwQ, GUv Avgiv wekvmI KiwQ| AvRK m ejQ, m bvwK wQjB bv, mUv mZ, hvB nvK, m PviUv mvxB nvwRi KiQ, GKUv Zv Avgv`i mvjgvb, AviKRb njb GKRb wmwUs RRmvne, G nvBKvUi eZgvb RRmvneK m mvx gbQ Ges Dwb ejQb, Dwb mvx w`Z Pvb, Dwb bvwK `iLv w`qwQjb, Avgv`i gvRvj nvmb mvnei KvQ mvx `Iqvi AbygwZ PqwQjb, ZvK AbygwZ `Iqv nqwb Ges GKRb cvb iv`~Z w`qQb, Dwb bQb| GB h wRwbmUv, Gi dj Kx ne? m`nUv gvbyli gb _KB hve| wZwb AviI ejb, mvjvnDwb Kv`i PayixK gb cvY NYv Kwi Avwg, G jvK `vwe KiQ m wQj bv, m nvmbvBb bvgi GK RR mvneK mvx gbQ, mB RR mvne Kb mvx `b bvB, GUvK hw` bv `Iqv nq, Zvnj Kx wePvii evYx wbfZ Kuv`e bv?t G wePviK Kb mvx `e bv? Gici gvndzRDjvn ck Zvjb Dwb (mvjvnDwb Kv`i Payix) PviRb mvdvB mvxi bvg w`qQb, hUv Ab`i MnY Kiv nqQ| ay Zvi B mvdvB mvx`i MnY Kiv nqwb| G RbB Dwb ejQb h, GB RbB ckjv evievi DvcwZ nQ|


 
pag