AmaderShomoy.comhome


Lvj`vi KviYB msNvZ I mvmx KgKv : Bby


Avwbmyi ingvb Zcb : weivax `ji bZv eMg Lvj`v wRqvi mgvjvPbv Ki Bby ejb, wZwb wbevwPZ miKvii MVb gvbb bv| Avi G KviYB wZwb ZˡveavqK eevi miKvi PvQb| weivax `ji bxi AhwK G `vwei KviY `k msNvZi mw nQ| Rwiv bvbv fve mvmx KgKv AevnZ iLQ| MZKvj enwZevi cvbcvwmwdK mvbviMuvI nvUj AbywZ GK Kgkvjvq G K_v ejb Z_gx nvmvbyj nK Bby Ggwc|

XvKv Iqvmvi eevcbv cwiPvjK ZvKwmg G Lvbi mfvcwZZ vbxq miKvi mwPe Avey Avjg gv. knx` Lvb, cwiKbv mwPe fuBqv mwdKzj Bmjvg cgyL Kgkvjvq ee ivLb|

Kgkvjvq Z_gx ejb, kvwc~Y wbevPb AbywZ nIqv Ges miKvi cwieZbi Rb vqx GKwU eev Kiv me njB kvw Avme| `yՆUvB ivRbwZK ixwZbxwZi AweQ` Ask| Gmgq ivRbwZK kvwi Rb wbevPb wbq mgSvZvq AvmviI ZvwM` `b wZwb| Bby ejb, wbevwPZ miKvii MVb gvbZ ne| Zv bv nj wbevPb ne, miKvi Avme, miKvii cwieZb ne| wK kvw Avme bv| gx ejb, beyBqi ci _K MZ 23 eQi 4Uv MYZvwK miKvi gZvq GmQ| wK wbevPbi ci miKvi MVb nIqvi ci _KB bvbv KviY msm` AKvhKi| GZ cgvwYZ nqQ, ay wbevwPZ miKvi _vKjB miKvi KvhKi nq bv| kvwI Avm bv| wZwb ejb, wbevPbi gvag MwVZ miKvi gvbB `k myL kvw weivR Kie GUv Avkv Kiv hvq bv| mv`bv : Bgij kvn`


 
pag